Delårsrapport januari – september 2012

Tredje kvartalet 2012

  • Substansvärdet minskade med 4,6 procent under kvartalet och uppgick till 28,7 SEK per aktie.
  • Bure genomförde försäljningen av innehaven i Carnegie Holding, Carnegie Asset Management och Max Matthiessen.
  • Bure förvärvade ytterligare aktier i Life Science bolaget MedCap för 7 MSEK.
  • Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,07 SEK (-1,56).

Delårsperioden januari – september 2012

  • Substansvärdet per aktie har ökat med 14,6 procent sedan årsskiftet och substansvärdet uppgick till 2 326 MSEK vid periodens slut.
  • Bure-aktiens totalavkastning uppgick till 43,6 procent (-42,1). SIXRX steg med 12,3 procent.
  • Likvida medel i moderbolaget uppgick till 691 MSEK (444).
  • Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,25 SEK (-1,46).

Händelser efter periodens slut

  • I oktober knoppade Vitrolife av sin transplantationsverksamhet i bolaget Xvivo Perfusion AB. Bure äger 26,3 procent av det nya bolaget. Xvivo noterades på NASDAQ OMX First North den 8 oktober 2012.
  • Substansvärde per aktie per den 13 november var 29,0 SEK.

VD-KOMMENTAR
Den finansiella oron och skuldsättningsproblematiken i södra Europa verkar åtstramande för tillväxten i Europa. I våra portföljbolag kan vi se en tilltagande avmattning i efterfrågan och då i första hand i södra Europa. Efter-frågesituationen i Nordamerika och stora delar av övriga världen är emellertid relativt stabil.

Mercuri International hade ett svagt tredje kvartal då flertalet av bolagets nyckelmarknader i Europa haft en vikande trend.
Portföljbolaget Vitrolife har genomfört den renodling som tidigare kommunicerats genom utdelningen av transplantationsverksamheten, Xvivo Perfusion, till Vitrolifes aktieägare.
Vi ser positivt på denna uppdelning som skapar förutsättningar för båda bolagen att fokusera och fortsätta sin positiva utveckling. Värdet av Bures innehav i Vitrolife och Xvivo var per den 13 november 359 MSEK att jämföra med värdet för ett år sedan som var ca 240 MSEK.

Micronic Mydata meddelade i sin rapport för tredje kvartalet att ett neddragningsprogram genomförs, kopplat till försening i bolagets stora projekt, LDI, som belastar årets resultat med 120 MSEK. Aktiekursen sjönk med drygt 20 procent efter detta besked. Den positiva utvecklingen i Micronic Mydatas befintliga verksamhet har fortsatt under året, men skyms resultatmässigt av engångsbeloppen kopplade till LDI-projektet.

Under kvartalet har försäljningen av innehaven i Carnegie Holding, Carnegie Asset Management och Max Matthiessen genomförts.
Bure har genomgått en stor förändring under året då Carnegie-innehaven har sålts. Bures finansiella ställning har stärkts och vid utgången av året kommer de investeringsbara medlen uppgå till över 700 MSEK. Bure har idag bra förutsättningar för att kunna hitta nya intressanta portföljbolagsinvesteringar.

Patrik Tigerschiöld
Verkställande direktör

FÖR INFORMATION KONTAKTA
Patrik Tigerschiöld, VD 08- 614 00 20
Andreas Berglin, CFO 08- 614 00 20

Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och /eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 november 2012, kl 09.00.

Hela rapporten