Delårsrapport Januari – september 2013

DELÅRSPERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2013

 • Substansvärdet per aktie uppgick till 32,35 SEK vid periodens utgång. Justerat för utdelning motsvarar detta en ökning med 21,4 procent sedan årsskiftet. Six Return Index har ökat med 20,5 procent.
 • Bures substansvärde uppgick till 2 493 MSEK jämfört med 2 195 MSEK vid årsskiftet.
 • Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 419 MSEK (291).
 • Resultat per aktie i moderbolaget uppgick till 5,27 SEK (3,59).
 • Totalavkastningen för Bure-aktien uppgick till 14,4 procent (43,6).

TREDJE KVARTALET 2013

 • Substansvärdet per aktie har ökat med 6,1 procent under kvartalet. Six Return Index har ökat med 9,2 procent.
 • Bure har förvärvat 9,1 procent av aktierna i Moberg Pharma och 9,5 procent av aktierna i Vigmed Holding i riktade nyemissioner.
 • Bure har under kvartalet återköpt 908 859 egna aktier vilket motsvarar 1,1 procent av det totala antalet utgivna aktier.
 • Moderbolagets resultat per aktie uppgick till 1,56 SEK (-1,37).

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Bures substansvärde per aktie uppgick till 33,55 SEK den 11 november 2013.
 • Bure har återköpt 1 000 000 aktier i oktober 2013. Bure innehar härefter totalt 5 050 475 egna aktier vilket motsvarar 6,23 procent av det totala antalet utgivna aktier i bolaget.

  
Efter nedgången under årets andra kvartal har vi under det tredje kvartalet upplevt en stark börsutveckling. Signaler om en starkare konjunktur har över lag drivit upp resultatförväntningarna på börsbolagen och SIX Return Index har stigit med drygt 9 procent i kvartalet.

Sedan årsskiftet har Bures substansvärde per aktie, justerat för utdelning, stigit med 21,4 procent vilket är något bättre än SIX Return Index. Den likviditetsförvaltning vi initierade i början av året för att förvalta vår likviditet har utvecklats väl och bidragit med en avkastning om drygt 10 procent hittills i år.

Portföljbolaget Vitrolife fortsätter att utvecklas på ett imponerande sätt. Över perioden är omsättningstillväxten fortsatt över 20 procent och rörelsemarginalen har stigit fyra procentenheter, från 14 procent till 18 procent.

Under kvartalet har vi fortsatt återköpen av egna aktier. Inkluderas de återköp som genomförts efter periodens utgång, innehar Bure totalt 5 miljoner egna aktier, motsvarande 6,23 procent av totalt utestående antal aktier.

I september rekryterades Max Jonson som ny CFO på Bure. Max har tidigare arbetat som CFO i ett antal mindre både onoterade och noterade bolag. Max har även erfarenhet från corporate finance och förvärvsfinansiering vilket jag ser som positivt då arbetet med nya investeringar står högt upp på agendan. Vid utgången av kvartalet har Bure ca 700 MSEK tillgängligt för nya investeringar.

Henrik Blomquist
Verkställande direktör
  

FÖR INFORMATION KONTAKTA
Henrik Blomquist, VD, 08- 614 00 20
Max Jonson, CFO, 08- 614 00 20

Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och /eller svensk lag om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 12 november 2013, kl 08:30.

Delårsrapport Januari – september 2013