Delårsrapport Januari – september 2014

Delårsperioden januari – september 2014

 • Substansvärdet per aktie uppgick till 40,74 kr jämfört med 33,47 kr vid årsskiftet.
 • Substansvärdet per aktie, justerat för utdelning om 1,00 kr per aktie, har ökat med 24,7 procent sedan årsskiftet.
 • SIX Return Index ökade med 9,2 procent.
 • Bures substansvärde var 3 075 Mkr (2 493).
 • Totalavkastningen för Bure-aktien var 23,5 procent (14,4).

Tredje kvartalet 2014

 • Substansvärdet per aktie ökade med 7,3 procent under kvartalet.
 • SIX Return Index sjönk med 0,3 procent.
 • Bure förvärvade i september 7,14 miljoner aktier i Cavotec SA, noterat på NASDAQ OMX, i en riktad nyemission till ett värde om 189,2 Mkr. Bures totala innehav i Cavotec uppgår till 7,89 miljoner aktier vilket motsvarar 10,0 procent av totalt antal aktier och röster i bolaget.
 • Bure erhöll 92,9 Mkr i utdelning från Mycronic.
 • Bure har under kvartalet återköpt 0,23 miljoner aktier för 6,9 Mkr, vilket motsvarar 0,3 procent av totalt antal aktier.

Händelser efter periodens slut

 • Bure fullföljde under oktober förvärvet av 20,1 procent i Fondbolaget Fondita Ab i Finland. Fondita ingår i räkenskaperna från och med den 1 oktober 2014.
 • Bure har under oktober återköpt 3,3 miljoner aktier för98,9 Mkr. Bures innehav av återköpta aktier uppgick den 12 november 2014 till 3,9 miljoner aktier motsvarande 5,1 procent av totalt antal aktier.
 • Bures substansvärde per aktie uppgick till 44,19 kr den 12 november 2014.

  
Henrik Blomquist

Verkställande direktör

Även i denna kvartalsrapport har vi nöjet att rapportera om en genomförd nyinvestering och därmed ett nytt portföljbolag. I september investerade vi 189 Mkr i Cavotec, noterat på Nasdaq OMX.

Cavotec är en global industrikoncern som tillhandahåller produkter och system till hamnar, flygplatser, gruvor och generell industri. Bolaget befinner sig i en spännande förändringsfas från att vara en leverantör av mindre komponenter till stora industribolag, till att bli ett högteknologiskt produktägande industribolag som kan leverera kompletta system och projekt.

Cavotec har en framgångsrik historia sedan de tre entreprenörerna grundade bolaget för snart 40 år sedan. Patrik Tigerschiöld har valts in i bolagets styrelse och min förhoppning är att Bure som en långsiktig och kapitalstark ägare kan hjälpa bolaget i ovan nämnda förflyttning. Totalt äger Bure efter denna investering 10 procent av kapitalet och rösterna i Cavotec.

Volatiliteten i aktiemarknaden steg under det tredje kvartalet. Trots att index slutade på samma nivå som i ingången av kvartalet så var nästan hela årets börsuppgång raderad under de första veckorna i augusti. Bures substansvärde har dock haft en fortsatt positiv utveckling under kvartalet, substansvärdet per aktie steg med drygt 7 procent.

Efter erhållen utdelning från Mycronic i augusti samt genomförda nyinvesteringar och återköp efter periodens utgång har Bure idag drygt 300 Mkr i investeringsbara medel.

För information kontakta
Henrik Blomquist, VD 08- 614 00 20
Max Jonson, CFO 08- 614 00 20

Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och /eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 november 2014, kl 8:30.

Hela rapporten