Delårsrapport Januari – september 2015

Delårsperioden januari – september 2015

  • Substansvärdet per aktie var 60,21 kr jämfört med 46,09 kr vid årsskiftet vilket motsvarar en ökning med 30,6 procent.
  • Bures substansvärde var 4 175 Mkr (3 075).
  • Totalavkastningen för Bureaktien var 24,2 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 3,8 procent.
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 053 Mkr (627). Resultatet per aktie uppgick till 14,99 kr (8,28).

Tredje kvartalet 2015

  • Substansvärdet per aktie var 60,21 kr jämfört med 67,60 kr vid kvartalets början vilket motsvarar en minskning med 10,9 procent.
  • Totalavkastningen för Bureaktien var -13,9 procent jämfört med SIX Return Index som föll med 5,6 procent under kvartalet.
  • Bure återköpte 427 000 aktier under kvartalet. Bure innehar härefter totalt 1 501 000 egna aktier vilket motsvarar 2,1 procent av totalt antal aktier.

Händelser efter periodens slut

  • Substansvärdet per aktie uppgick till 75,64 kr den 10 november 2015 vilket motsvarar en ökning med 64,1 procent sedan årsskiftet.

  
Tredje kvartalet var onekligen ett spännande kvartal ur ett aktiemarknadsperspektiv. Ett kvartal som dock många investerare helst vill glömma. Index inledde starkt i juli för att i augusti och september tappa drygt 12 procent. Osäkerhet kring återhämtningen i USA, tillväxten i Kina och utvecklingen i Euroområdet bidrog till lägre förväntningar på bolagens vinstutveckling.

Intressant är att de mindre bolagen har utvecklats väsentligt bättre på börsen än de större bolagen. Vid utgången av tredje kvartalet har index för OMX Sthlm Smallcap Index stigit över 40 procent att jämföra med OMX30, dvs de 30 största bolagen, som enbart har stigit med 5 procent. Ett av skälen till denna utveckling är att premien på tillväxt har stigit kraftigt. Börsens större bolag har bevisligen svårt att hitta tillväxt samtidigt som tillväxtförväntningarna fortsätter att vara höga för de mindre bolagen. Skall vi tro på historien kommer skillnaden mellan indexen att minska framöver.

Våra portföljbolag har under kvartalet fortsatt att redovisa fina resultatförbättringar, framförallt Mycronic och Vitrolife. Mycronics leverans av en PG-maskin bidrog till en  ordentlig marginalförbättring samtidigt som bolaget har en stark orderbok. Vitrolife uppvisade en organisk tillväxt om 11 procent i tredje kvartalet vilket är väsentligt högre jämfört med första halvåret. Undantaget bland portföljbolagen är Cavotec som tyvärr redovisade en förlust för kvartalet. Efter periodens utgång guidade bolaget även ned prognosen för helåret.

Volatiliteten på aktiemarknaden har fortsatt under oktober. Delar av fallet under sensommaren är nu återhämtat. Detta har vi även sett i Bure. Substansvärdet per aktie är idag högre än det var innan sommaren och uppgår per den 10 november till 75,64 kr.

Henrik Blomquist
Verkställande direktör

  
För information kontakta

Henrik Blomquist, VD 08 – 614 00 20
Max Jonson, CFO 08 – 614 00 20

Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och /eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 2015, kl 08.30.

Bure delårsrapport Januari – september 2015 (PDF)