Delårsrapport januari – september 2016

Totalavkastningen var 44,6 procentenheter bättre än index under januari – september 2016.

Delårsperiod januari – september 2016

  • Substansvärdet var 116,54 kr per aktie jämfört med 87,40 kr vid årsskiftet vilket motsvarar en ökning med 33,3 procent.
  • Bures substansvärde var 8 080 Mkr jämfört med 6 060 Mkr vid årsskiftet.
  • Totalavkastningen för Bureaktien var 50,6 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 6,0 procent.
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 2 178 Mkr (1 053). Resultatet per aktie uppgick till 31,41 kr (14,99).

Tredje kvartalet 2016

  • Substansvärdet per aktie var 116,54 kr jämfört med 90,29 kr vid kvartalets början vilket motsvarar en ökning med 29,1 procent.
  • Totalavkastningen för Bureaktien var 40,9 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 10,1 procent under kvartalet.

Händelser efter periodens slut

  • Substansvärdet uppgick till 100,25 kr per aktie den 10 november 2016 vilket motsvarar en ökning med 14,7 procent sedan årsskiftet.

Vd-kommentar
Under det tredje kvartalet ökade Bures substansvärde per aktie med 29,1 procent, att jämföra med SIX Return som steg med 10,1 procent.

Trots relativt mediokra makroekonomiska förutsättningar har utvecklingen på kapitalmarknaden under året fortsatt att vara exceptionell. Vi har upplevt mängder av börsnoteringar med stigande värderingar, särskilt för små och medelstora bolag. Samtidigt är det svårt att hitta placeringsalternativ med låg risk som överhuvudtaget ger någon avkastning. Effekten har blivit en volymdriven marknad där den stora tillgången på riskvilligt kapital delvis satt normala värderingsprinciper ur spel.

Hur påverkar detta Bure investeringsmöjligheter? Bures investeringsfilosofi bygger i huvudsak på två grundstenar; rätt investeringssituation och långsiktighet. Rätt situation för Bure är en situation där vi tydligt kan identifiera Bures roll och betydelse för målbolagets framgång. Min bedömning är att i rådande marknad bör man visa stor försiktighet. Jakten på avkastning och bristen på placeringsalternativ skapar i grunden stora felprissättningar. Vi lägger därför mycket kraft på vår egen analys i investeringsprocessen för att säkerställa att vi hittar och väljer rätt situation för Bure.

Vid utgången av kvartalet uppgick Bures investeringsbara medel till c. 700 Mkr.

Efter periodens utgång har Bures två största portföljbolag Mycronic och Vitrolife, rapporterat sina tredje kvartal. Trots att bolagen fortsätter att utvecklas väl och presenterar fina resultat har båda bolagen tyvärr handlats ned av marknaden. Från toppen vid månadsskiftet september/oktober är Vitrolife ned 26 procent och Mycronic 13 procent.

Henrik Blomquist
Verkställande direktör

För information kontakta
Henrik Blomquist, VD 08 – 614 00 20
Max Jonson, CFO 08 – 614 00 20

Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 2016, kl 08:30.

Hela rapporten (PDF)