Delårsrapport januari-september 2017

Delårsperiod januari-september 2017

  • Substansvärdet var 126,50 kr per aktie jämfört med 101,74 kr vid föregående årsskifte vilket motsvarar en ökning med 24,3 procent.
  • Bures substansvärde var 8 770 Mkr jämfört med 7 054 Mkr vid årsskiftet.
  • Totalavkastningen för Bureaktien var 10,2 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 12,5 procent.
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 864 Mkr (2 178). Resultatet per aktie uppgick till 26,88 kr (31,41).
     

Vd-ord

Bures substansvärde per aktie steg med 21,5 procent under det tredje kvartalet. Kraftiga uppgångar i de största portföljbolagen Mycronic, +45,6 procent och Vitrolife, +24,9 procent, stod återigen bakom denna fantastiska uppgång. SIX Return Index steg under samma period med 1,5 procent. En inte alltför märkvärdig uppgång för ett kvartal men mellan månaderna var dock förändringen i indexet betydande. Under juli och augusti föll SIX RX med 3,0 respektive 0,9 procent för att sedan kraftigt vända uppåt under september med hela 5,6 procent. Årets uppgång i SIX RX summerar därmed till 12,5 procent. Hittills i år har Bures substansvärde per aktie stigit med 24,3 procent.

Flera av portföljbolagen har redovisat fina delårsrapporter. Mycronics rörelseresultat var i kvartalet något lägre än förra året men sett över nio månader är rörelseresultatet upp 87 procent. Lägg därtill en rekordstor orderingång inom bolagets båda affärsområden. Vitrolife uppnådde en milstolpe i bolagets historia då bolagets omsättning för första gången översteg 1 Mdkr, sett över rullande 12 månader. Mycket glädjande var att Mercuri efter flera år med negativ omsättningstillväxt nu har lyckats bryta den trenden. YTD har Mercuris omsättning stigit med ca 5 procent jämfört med föregående år.

Under kvartalet har det varit vaktombyte i två av våra portföljbolag. I juli tillträdde Mikael Norin som Vd för Cavotec och i september började Erik Norberg som Vd för Lauritz. Det är alltid med stor respekt man genomför ledarskapsbyten i organisationer med starka kulturer. Min förhoppning är att de nya ledarna kommer att tas emot väl i respektive organisation och att de framgångsrikt kan vidareutveckla verksamheterna och ta dem till nya nivåer. Jag vill avslutningsvis ta tillfället i akt att rikta ett stort tack till ledarna som lämnat.
 

Bure Equity AB (publ)
    

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20
 

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2017 kl. 8:30.

Kv3 2017 (PDF)