Delårsrapport januari-september 2018

Delårsperiod januari–september 2018

  • Substansvärdet var 125,2 kr per aktie jämfört med 111,7 kr vid föregående årsskifte vilket motsvarar en ökning med 12,1 procent. Substansvärdet per aktie har ökat med 13,9 procent inklusive återlagd utdelning.
  • Bures substansvärde var 8 664 Mkr jämfört med 7 743 Mkr vid årsskiftet.
  • Totalavkastningen för Bureaktien var 18,3 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 11,3 procent.
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 997 Mkr (1 864). Resultatet per aktie uppgick till 14,39 kr (26,88).

Tredje kvartalet 2018

  • Substansvärdet per aktie var 125,2 kr jämfört med 127,1 kr vid kvartalets början vilket motsvarar en minskning med 1,5 procent.
  • Bure Growth investerade 9 Mkr i My Driving Academy och ökade ägarandelen till 32,0 procent.
  • Bure Financial Services slutförde förvärvet av 32,5 procent i Alcur Fonder AB.

Händelser efter periodens slut

  • Substansvärdet uppgick till 144,0 kr per aktie den 7 november 2018 vilket motsvarar en ökning med 29,0 procent sedan årsskiftet. Substansvärdet per aktie har ökat med 30,7 procent inklusive återlagd utdelning.

Vd-ord

Verksamheten i Bures portföljbolag har fortsatt att utvecklas väl och flera av portföljbolagen presenterade starka rapporter för årets tredje kvartal. Framför allt Mycronic fortsatte att imponera. Jämfört med föregående år ökade Mycronics omsättning med över 120 procent med en rörelsemarginal på 40 procent (13). Värt att notera är utvecklingen inom affärsområdet Assembly Solutions som visade stark ordertillväxt men framför allt en underliggande rörelsemarginal om 10 procent. I augusti inledde tågoperatören Railcare järnmalmstrafiken för Kaunis Iron mellan Pitkäjärvi och Narvik.
 
Bures lokleasingverksamhet, vilken under våren tecknade hyreskontrakt för fyra lok med Railcare, är därmed mycket glädjande åter igång och lönsam.
Under årets tredje kvartal steg Stockholmsbörsen index med nästan 7 procent. Bures aktiekurs steg mer än så under kvartalet, +12 procent. Substansvärdet per aktie minskade dock marginellt. Sammantaget medförde detta en betydande minskning av den s.k. substansrabatten. Bures totalavkastning för året uppgick vid kvartalets utgång till 18 procent, inklusive återlagd utdelning.

Efter kvartalets utgång har vi sett dramatiska fall på många av världens börser. S&P 500 föll som mest med 9 procent, mycket drivet av nedgången i teknologisektorn medan SIX RX har fallit med 7 procent. Många faktorer spelar givetvis in men sammantaget har rapportperioden gett indikationer på att vi kanske närmar oss slutet av konjunkturcykeln. De framåtblickande nyckeltalen har som ett resultat gått ned ordentligt, t.ex. har P/E-talet för Stockholmsbörsen under oktober gått från 18 till drygt 14. Bures aktiekurs har dock hittills klarat sig väsentligt bättre än index och det är min förhoppning att det oroliga marknadsklimatet kan komma att skapa intressanta affärssituationer framöver.

Bure Equity AB (publ)

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november 2018 kl. 8:30.

Pressmeddelande (PDF)

Hela rapporten (PDF)