Delårsrapport januari-september 2020

  • Substansvärdet var 230,6 kr per aktie jämfört med 196,6 kr vid årsskiftet vilket motsvarar en ökning med 17,3 procent.
  • Bures substansvärde var 17 096 Mkr jämfört med 13 563 Mkr vid årets inledning.
  • Totalavkastningen för Bure-aktien var 33,9 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 8,2 procent.
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 2 536 Mkr (1 641). Resultatet per aktie uppgick till 35,7 kr (23,8).

Tredje kvartalet 2020

  • Substansvärdet var 230,6 kr per aktie jämfört med 195,8 kr vid kvartalets inledning vilket motsvarar en ökning med 17,7 procent.
  • Bure tecknade 137 000 aktier för 32,3 Mkr i Xvivo Perfusions riktade nyemission.
  • Bure Growth förvärvade 25 000 aktier i Yubico för 9,0 Mkr.

Händelser efter periodens slut

  • Substansvärdet uppgick till 217,2 kr per aktie den 4 november 2020 vilket motsvarar en ökning med 10,4 procent sedan årsskiftet.
  • Bure Growth förvärvade 0,3 miljoner aktier i BioLamina för 53,2 Mkr och ökade ägarandelen till 44,8 procent.
  • Atle Investment Management tecknade avtal om förvärv av Humle Småbolagsfond och Humle Sverigefond.

Vd-ord

Under tredje kvartalet såg vi en stark värdeutveckling i merparten av portföljbolagen, trots pågående pandemi med fortsatta restriktioner och lägre ekonomisk aktivitet. Den noterade portföljen ökade med ca 2 500 Mkr eller 22 procent. Denna uppgång återspeglades även i Bures substansvärde per aktie som totalt steg med 17,7 procent under kvartalet.

Aktiemarknadens återhämtning från det kraftiga fallet i månadsskiftet februari/mars, fortsatte även under tredje kvartalet. Six Return Index steg med 12,9 procent, för att i september något överraskande åter vara tillbaka på samma höga nivåer som innan corona-utbrottet.

Under kvartalet förvärvade portföljbolaget Xvivo Perfusion det nederländska bolaget Organ Assist. I likhet med Xvivo är Organ Assist verksamma inom transplantation men framförallt fokuserade på organ såsom njure och lever. Xvivo har idag produkter och lösningar för transplantation av lungor och hjärta och blir genom förvärvet det första bolaget i världen som har produkter inom samtliga stora organområden. Som en del i finansieringen av förvärvet gjorde Xvivo en s.k. riktad nyemission om totalt 500 Mkr i vilken Bure investerade drygt 32 Mkr.

I skrivandes stund upplever vi en kraftig och delvis oförutsedd uppgång i antalet Corona-smittade. Denna ökning har bl.a. har lett till nya restriktioner och ”lock downs” i flera europeiska storstäder. Tyvärr kan vi därmed konstatera att det är för tidigt att blåsa faran över och att vi nu skulle vara på väg tillbaka mot en normaliserad marknadssituation. Uppskattningsvis kommer corona fortsätta att påverka negativt framöver. Portföljbolagen har dock så här långt visat stor skicklighet i att bearbeta krisen och därmed anpassat sig till de rådande marknadsförutsättningarna.

Bure Equity AB (publ)