Extra bolagsstämma i Bure Equity AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Bure Equity AB den 11 december 2008 behandlades följande ärende:

Beslut om ett frivilligt inlösenprogram omfattande maximalt 1.007 MSEK
Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att genomföra ett frivilligt inlösenprogram om maximalt 1.006.976.160 kronor. Inlösenprogrammets slutliga storlek är beroende av i vilken omfattning bolagets aktieägare kommer att acceptera erbjudandet.

Inlösenprogrammet kommer att genomföras med ett erbjudande som är aktieägarna tillhanda omkring den 22 december 2008. För varje aktie i Bure erhålls en inlösenrätt och det krävs fem (5) inlösenrätter för att vara berättigad till inlösen av 2 (två) aktie i Bure. Inlösenbeloppet för en aktie kommer att vara 30 kronor. Sista anmälningsdag för inlösen kommer att vara den 23 januari 2009 och utbetalning förväntas den 13 februari 2009.

Som en konsekvens av inlösenprogrammet beslöt bolagsstämman bemyndiga styrelsen att öka bolagets aktiekapital genom fondemission med belopp motsvarande minst minskningsbeloppet, dock högst 120.040.000 kronor, genom överföring av högst 120.040.000 kronor från fritt eget kapital. Inga nya aktier skall ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet.

Göteborg den 12 december 2008
Bure Equity AB (publ)För mer information kontakta:
Martin Henricson, VD, tel. 0709-95 08 73
Jonas Alfredson, Ekonomidirektör, tel. 0733-90 49 12

wkr0003.pdf