Extra bolagsstämma i Bure Equity AB (publ)

• Ändring i bolagsordningen
• Utdelning av Bures hela aktieinnehav i AcadeMedia AB (publ)
• Inlösen av återköpta aktier

Vid extra bolagsstämma i Bure Equity AB (publ) den 6 november 2008 behandlades följande ärenden:

Ändrad bolagsordning (§ 4 - Aktiekapital)
Bolagsstämman beslöt anta ny bolagsordning, varigenom § 4 skulle lyda enligt följande: "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100.000.000 kronor och högst 400.000.000 kronor."

Utdelning av Bures aktieinnehav i AcadeMedia AB (publ)
Bolagsstämman beslöt dela ut Bures totala aktieinnehav i AcadeMedia (efter genomförd apportemission, varigenom Bure tillskjutit samtliga aktier i Anew Learning AB mot erhållande av bland annat nyemitterade aktier i AcadeMedia) till Bures aktieägare, varvid 10 aktier i Bure skall medföra rätt till en aktie av serie B i AcadeMedia. Värdet av beslutad utdelning av AcadeMedia-aktier uppgår per den 6 november 2008 till cirka 722 MSEK, vilket motsvarar 8,60 kronor per utestående aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning av aktier i AcadeMedia fastslogs den 14 november 2008.

Erhållna överskjutande aktier vilka inte motsvarar en hel aktie i AcadeMedia kommer att bokas bort från respektive aktieägares VP-konto och säljas courtagefritt genom Swedbanks försorg för respektive aktieägares räkning.

Minskning och ökning av bolagets aktiekapital
Som en följd av att bolaget återköpt 8.724.957 aktier beslöt bolagsstämman att minskning av bolagets aktiekapital skall ske med 28.263.923,31 kronor genom inlösen av de återköpta aktierna utan återbetalning till aktieägarna. Samtidigt beslöts att bolagets aktiekapital skall ökas genom fondemission med 28.263.923,31 kronor genom överföring av 28.263.923,31 kronor från fritt eget kapital. Inga nya aktier skall ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. Styrelsen kommer härigenom att ha möjlighet att, med utnyttjande av bemyndigandet beslutat av årsstämman 2008, genomföra ytterligare förvärv av egna aktier i syfte att anpassa kapitalstrukturen till bolagets behov.

Göteborg den 7 november 2008
Bure Equity AB (publ)


För mer information kontakta:
Martin Henricson, VD tel. 0709-95 08 73
Jonas Alfredson, Ekonomidirektör tel. 0733-90 49 12

wkr0003.pdf