Extra bolagsstämma i Bure Equity AB (publ)

– Godkännande av optionsprogram i dotterbolaget Länia Material AB
– Beslut om ett inlösenprogram omfattande 575 MSEK
– Återköp av egna aktier

Vid extra bolagsstämma i Bure Equity AB (publ) den 3 september 2007 behandlades följande ärenden:

Optionsprogram i dotterbolaget Länia Material AB
Bolagsstämman godkände köpoptionsprogram avseende aktier i Länia Material AB. Programmet avser köpoptioner på aktier i Länia Material AB, som i sin tur äger Textilia Tvätt & Textilservice AB och Textilia Rimbo AB. Antalet erbjudna optioner motsvarar 9,9 % av Bures innehav (99 optioner) och erbjuds verkställande direktören inom Textilia-koncernen. Optionens löptid är 5 år och kan utnyttjas för förvärv av aktier under perioden 1 – 30 september 2012 eller vid den tidigare tidpunkt då företagets aktier noteras eller övergår i annans ägo. Lösenpriset vid löptidens slut uppgår till 29.387 kronor per aktie. Det bedömda marknadsvärdet per köpoption, 2.042 kronor, baseras på en värdering som utförts av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Minskning av bolagets aktiekapital genom inlösen av aktier (frivilligt inlösenprogram)
Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att genomföra ett frivilligt inlösenprogram om maximalt 574.688.304 kronor. Inlösenprogrammets slutliga storlek är beroende av i vilken omfattning bolagets aktieägare kommer att acceptera erbjudandet.

Inlösenprogrammet kommer att genomföras med ett erbjudande som är aktieägarna tillhanda i början av september 2007. För varje aktie i Bure erhålls en inlösenrätt och det krävs 10 inlösenrätter för att vara berättigad till inlösen av en aktie i Bure. Inlösenbeloppet för en aktie kommer att vara 54 kronor. Sista anmälningsdag för inlösen kommer att vara den 12 oktober och utbetalning förväntas den 2 november 2007.

Som en konsekvens av inlösenprogrammet beslöt bolagsstämman bemyndiga styrelsen att öka bolagets aktiekapital genom fondemission med 83.000.000 kronor genom överföring av 83.000.000 kronor från fritt eget kapital. Inga nya aktier skall ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet.

Återköp av egna aktier
Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma förvärva egna aktier. Efter genomförda förvärv får bolaget maximalt inneha 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Göteborg den 3 september 2007
Bure Equity AB (publ)


wkr0001.pdf