Extra bolagsstämma i Bure Equity AB (publ)

• Bolagsstämman fattade beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

• Bolagsstämman godkände införandet av aktie- och optionsprogram i dotterbolagen Citat Group AB, Cygate AB och Mercuri International Group AB.

Vid extra bolagsstämma i Bure Equity AB (publ) den 20 juni 2006 behandlades följande ärenden: Komplettering av gällande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Bolagsstämman fastställde komplettering av principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Kompletteringen avser i huvudsak att befintliga principer utsträcks till att vara vägledande även för bolagsledningarna i portföljbolag. Optionsprogram i Citat Group AB Bolagsstämman godkände köpoptionsprogram avseende aktier i Citat Group AB. Antalet erbjudna optioner motsvarar 8 procent av Bures innehav (720 654 optioner). Bolaget har inte några utestående optionsprogram sedan tidigare. Antalet deltagare uppgår till högst 8 personer. Optionens löptid är 5 år och köp med stöd av optionen kan ske under perioden 1-31 augusti 2011 eller vid den tidigare tidpunkt då företagets aktier noteras eller övergår i annans ägo. Lösenkursen motsvarar aktiens beräknade marknadsvärde per idag med en uppräkning om 10 procent årligen, vilket vid löptidens slut motsvarar 46,50 kronor. Värdet per köpoption har av ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB fastställts till 2,20 kronor. Aktie- och optionsprogram i Cygate AB Bolagsstämman godkände program avseende dels köpoptioner till ca 10 anställda i Sverige, dels försäljning av aktier till ca 5 anställda i Finland. Köpoptionerna avser aktier i Cygate AB. Optionerna erbjuds de anställda till marknadsvärde, fastställt vid förvärvstidpunkten. Antalet erbjudna optioner motsvarar 6,9 procent av utestående aktier i Cygate AB (36 757 975 optioner) och antalet erbjudna aktier omfattar maximalt 3 procent av utestående aktier i Cygate (15 981 728 aktier). Bolaget har inte några utestående optionsprogram sedan tidigare. Antalet deltagare uppgår till högst 15 personer. Optionens löptid är 5 år och köp med stöd av optionen kan ske under perioden 1-31 augusti 2011 eller vid den tidigare tidpunkt då företagets aktier noteras eller övergår i annans ägo. Lösenkursen motsvarar aktiens beräknade marknadsvärde per idag med en uppräkning om 10 procent årligen, vilket vid löptidens slut motsvarar 1,21 kronor. Värdet per köpoption har av ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB fastställts till 0,07 kronor och värdet per aktie till 0,75 kronor. Optionsprogram i Mercuri International Group AB Bolagsstämman godkände optionsprogram innebärande att ca 70 anställda förvärvar 80 procent av aktierna i ett nybildat, svenskt aktiebolag. Resterande 20 procent förvärvas av Bure Equity AB. Bolagets tillgångar utgörs i sin helhet av köpoptioner utställda på Bures aktier i Mercuri International Group AB. Antalet köpoptioner skall motsvara 25 procent av aktierna i Mercuri International Group AB (250 optioner). Bolaget har inte några utestående optionsprogram sedan tidigare. Lösenpriset skall motsvara beräknat marknadsvärde per idag uppräknat med 10 procent årligen, vilket vid löptidens slut motsvarar 442 840 kronor. Köpoptionernas löptid är 5 år och aktier kan köpas med stöd av optionerna under perioden 1 31 augusti 2011 eller vid den tidigare tidpunkt då bolagets aktier noteras eller övergår i annans ägo. Värdet per köpoption har av ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB fastställts till 19.340 kronor. Göteborg den 20 juni 2006 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Mikael Nachemson, VD - tel. 031-708 64 20 Anders Mörck, Ekonomidirektör - tel. 031-708 64 41, 0706-46 52 11

wkr0010.pdf