Extra bolagsstämma i Bure Equity AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Bure Equity AB (publ) den 1 december 2009 behandlades följande ärenden: A. Godkännande av fusionsplan avseende fusion med Skanditek Industriförvaltning AB Bolagsstämman beslöt godkänna fusionsplan avseende fusion mellan Bure och Skanditek Industriförvaltning AB (”Skanditek”), daterad den 13 oktober 2009, vilken registrerats hos Bolagsverket den 19 oktober 2009 och kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar den 21 oktober 2009. Enligt fusionsplanen ska fusionen genomföras genom att Bure som övertagande bolag absorberar Skanditek. Utbytesrelationen för fusionsvederlaget har enligt fusionsplanen bestämts på så vis att varje aktie i Skanditek berättigar till 0,75 aktier i Bure. Genom Bolagsverkets registrering av fusionen, vilken beräknas ske tidigast under januari 2010, kommer Skanditek att upplösas och dess tillgångar och skulder att övergå till Bure. Redovisning av fusionsvederlaget kommer att ske efter Bolagsverkets registrering av fusionen. Godkännande av fusionsplanen inkluderade minskning av bolagets aktiekapital genom indragning av de 10 041 316 aktier i Bure som idag innehas av Skanditek. B. Emission av fusionsvederlaget - villkorat beslut Bolagsstämman beslöt genomföra en nyemission av 49 013 235 aktier att utgöra fusionsvederlag. Berättigad att erhålla de nyemitterade aktierna är, med ovan angiven utbytesrelation, innehavarna av aktier i Skanditek per dagen för Bolagsverkets registrering av fusionen. C. Ändring av bolagsordningen - villkorat beslut Bolagsstämman beslöt ändra bolagets bolagsordning, innebärande att sätet ändras till Stockholm, att gränserna för aktiekapitalet höjs till lägst 300 000 000 kronor och högst 1 200 000 000 kronor samt att bolagsstämma ska kunna hållas i Stockholm eller Göteborg. D. Utdelning till aktieägarna - villkorat beslut Bolagsstämman beslutade om en kontantutdelning om 9,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 25 januari 2010 eller, för det fall Bolagsverket lämnar tillstånd om verkställighet av fusionsplanen senare än tisdagen den 19 januari 2010, den dag som styrelsen beslutar. E. Val av styrelse m.m. - villkorat beslut Till styrelseledamöter omvaldes Björn Björnsson, Kjell Duveblad, Håkan Larsson och Ann-Sofi Lodin samt nyvaldes Mathias Uhlén. Patrik Tigerschiöld avgår som styrelseledamot och Björn Björnsson ersätter honom som styrelseordförande. Styrelsearvodet fastställdes till samma nivå som beslutades om vid årsstämman den 28 april 2008, d.v.s. 350 000 kronor till styrelsens ordförande och 160 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, räknat på årsbasis. Nyvalde ledamoten Mathias Uhlén, född 1954, är teknologie doktor och professor i mikrobiologi. Sedan 1992 är han styrelseledamot i Skanditek Industriförvaltning AB (publ). Därutöver är han styrelseordförande i Atlas Antibodies AB och styrelseledamot i bland annat Affibody AB, Biotage AB (publ), KTH Holding AB, SweTree Technologies AB, Nordiag ASA and Novozymes A/S. Mathias Uhlén är också ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien och Ingenjörsvetenskapsakademien. Den nya styrelsen i Bure ska tillträda när fusionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av januari 2010. Fram till dess ska Skanditek och Bure verka som två självständiga noterade bolag under sina nuvarande ledningar och styrelser. Villkorade beslut Besluten enligt punkt B - E ovan är villkorade av att registrering av fusionen sker hos Bolagsverket och träder i kraft det datum registrering sker. Ändring av § 9 i bolagsordningen - villkorat beslut Bolagsstämman beslutade, utöver de ändringar av bolagsordningen som beslutats om enligt punkten C. ovan, om ändring av bolagsordningens § 9, innebärande att kallelse till extra bolagsstämma som ej behandlar ändring i bolagsordningen ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman samt att kallelse alltid ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Ovanstående beslut är villkorat av att en ändring avseende sättet att kalla till bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft som medför att den föreslagna lydelsen är förenlig med aktiebolagslagen. Göteborg den 2 december 2009 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Carl Backman, VD, tel. 031-708 64 59 Jonas Alfredson, Ekonomidirektör, tel. 031-708 64 41, 0733-90 49 12

wkr0011.pdf