Flaggningsmeddelande

Som en konsekvens av AcadeMedias förvärv av Ljud & Bildskolan LBS AB och Drottning Blanka Gymnasieskola AB och den därmed sammanhängande apportemissionen, uppgår Bures ägarandel numera till 8,5 procent av bolagets aktiekapital och 25,1 procent av röstetalet.

Göteborg den 28 september 2007

Bure Equity AB (publ)


wkr0035.pdf