Flaggningsmeddelande: Bure övertar aktierna i AcadeMedia, Micronic, PartnerTech och Vitrolife

Den 27 januari 2010 registrerade Bolagsverket fusionen mellan Bure Equity AB ("Bure") och Skanditek Industriförvaltning AB ("Skanditek"). Fusionen har genom registreringen fått slutlig rättsverkan ur ett juridiskt perspektiv, vilket innebär att Skanditek har upplösts och att samtliga tillgångar och skulder har övergått till Bure, däribland aktierna i de noterade bolagen AcadeMedia AB, Micronic Laser Systems AB, PartnerTech AB och Vitrolife AB. Bure har således övertagit nedanstående aktier per den 27 januari 2010. - AcadeMedia AB, 1.641.052 B-aktier, 13,61% av kapital och röster - Micronic Laser Systems AB, 24.805.523 aktier, 38,00% av kapital och röster - PartnerTech AB, 5.443.000 aktier, 42,98% av kapital och röster - Vitrolife AB, 5.578.245 aktier, 28,53% av kapital och röster Bure innehade inga aktier i dessa bolag före fusionen. Stockholm den 28 januari 2010 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Patrik Tigerschiöld, blivande VD, tel. 08-614 00 20 Andreas Berglin, ekonomichef, tel. 08-614 00 29

wkr0011.pdf