Flaggningsmeddelande i Bure Equity AB

I samband med utskiftningen av dödsboet efter Dag Tigerschiöld har Patrik Tigerschiöld den 6 mars 2015 erhållit 1 918 800 aktier i Bure Equity AB (publ), org nummer 556454-8781 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Patrik Tigerschiölds egna och närståendes innehav uppgår därefter till 7 933 405 aktier motsvarande 10,4 procent av kapitalet och rösterna. I samma utskiftning erhöll Stephanie Tigerschiöld 3 636 392 aktier i Bure Equity och Ted Tigerschiöld 3 670 371 aktier i Bure Equity.

Bure Equity AB (publ)


Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, VD                                                                    
Tel: 08-614 00 26     

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 mars 2015 kl. 11:45.

PDF