Förändring i Bures valberedning inför årsstämman 2010

Den 19 oktober 2009 kommunicerade Bure att en valberedning utsetts. Denna valberedning representerade vid tidpunkten tillsammans cirka 30 procent av röstetalet. Bure har sedan dess fusionerats med Skanditek Industriförvaltning AB, vilket har förändrat Bures ägarförhållanden. Anpassad efter Bures nya ägarstruktur har en ny valberedning utsetts. Den nya valberedningen har sammankallats av Björn Björnsson i egenskap av ordförande i styrelsen för Bure (tidigare Patrik Tigerschiöld). Till ledamöter i Bures valberedning har utsetts: Dag Tigerschiöld, företräder familjen Tigerschiöld Ulf Strömsten, företräder Catellas fonder Peter Rudman, företräder Nordeas fonder Björn Björnsson, styrelseordförande i Bure Equity AB Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av Bures årsstämma 2008. Valberedningen representerar tillsammans 32 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. Bures årsstämma hålls den 28 april 2010 kl 15.00 i Göteborg. Frågor att behandla för valberedningen finns beskrivna på hemsidan, www.bure.se, under rubriken "Investor Relations", "Bolagsstyrning". Aktieägare som önskar lämna förslag till Bures valberedning kan skicka e-post till info@bure.se (rubricera ”Till Valberedningen”) eller brev till: Bure Equity AB, Att: Agneta Erneholm, Mässans gata 8, 412 51 Göteborg. Stockholm den 16 februari 2010 Bure Equity AB (publ) För information kontakta: Björn Björnsson, styrelsens ordförande, tel. 08-614 00 20 Ulf Strömsten, ordförande i valberedningen, tel. 08-614 25 00

wkr0011.pdf