Fördelning av anskaffningsvärde mellan aktier i Bure och AcadeMedia

Bure Equity AB har under november 2008 delat ut samtliga bolagets aktier i AcadeMedia AB (publ) till aktieägarna. Förmånen för aktieägare, att utan vederlag erhålla aktier i annat bolag, är att likställa med utdelning. Enligt bestämmelserna i lagen om statlig inkomstskatt är dock sådan utdelning skattefri under vissa angivna förutsättningar. Skatteverket har funnit att nämnda bestämmelse om skattefrihet är tillämplig på denna utdelning. Under sådana omständigheter skall som anskaffningsvärde för de utdelade aktierna i AcadeMedia anses så stor del av det genomsnittliga anskaffningsvärdet av aktierna i Bure som svarar mot förändringen i marknadsvärdet på dessa aktier till följd av utdelningen.

Sista dag för handel med aktier i Bure med rätt till utdelning av aktier i AcadeMedia var den 11 november 2008, varvid lägsta betalkurs var 31,20 kronor. Första dag för handel med aktier i Bure utan rätt till utdelning var den 12 november 2008, varvid lägsta betalkurs var 23,20 kronor. Mot bakgrund härav har Skatteverket utfärdat allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgiften i SKV A 2008:33 och meddelat att anskaffningsvärdet bör fördelas enligt följande:

- Av anskaffningsvärdet för aktier i Bure bör 74 procent hänföras till dessa aktier och 26 procent till aktierna i AcadeMedia (serie B).

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2009 års taxering.

Utdelningen innebar att för varje tiotal aktier i Bure utdelades en aktie i AcadeMedia.


Göteborg den 15 december 2008
Bure Equity AB (publ)För mer information kontakta:
Jonas Alfredson, Ekonomidirektör tel. 0733-90 49 12

wkr0003.pdf