Första kvartalet 2010

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 286 MSEK (268). • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 266 MSEK (2). Upplösning av negativ goodwill hänförlig till fusionen har påverkat resul tatet positivt med 264 MSEK. • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 2,96 SEK (0,03). • Bures andel av portföljbolagens EBITA-resultat uppgick till 37 MSEK (-46). • Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till -13 MSEK (14).' I slutet av januari slutfördes fusionen mellan Bure Equity AB (publ) och Skanditek Industriförvaltning AB (publ). I samband med fusionens genomförande utgick en extra utdelning till Bures aktieägare om sammanlagt cirka 478 MSEK, motsvarande 9,50 SEK per aktie. • Efter att fusionen registrerats, utsågs Patrik Tigerschiöld till ny VD i Bure. • Under februari månad avyttrade Carnegie sin kapitalförvaltningsverksamhet. • Micronic Laser systems avser att genomföra nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Bure har åtagit sig att teckna sin andel av nyemissionen, cirka 93 MSEK. • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 0,30 SEK per aktie för räkenskapsåret 2009. Utdelningsförslaget motsvarar totalt 27 MSEK (ingen ordinarie kontant ut delning 2008).

wkr0011.pdf