Första Kvartalet 2011

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 202 MSEK (209).
• Koncernens resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 11 MSEK (266). Resultatet för jämförelseårets siffror har påverkats positivt av upplösning av negativ goodwill på 264 MSEK.
• Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,12 SEK (2,96).
• Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 14 MSEK (-13).
• Bures substansvärde per 31 mars 2011 uppgick till 2 445 MSEK (2 374)
• Bures andel av Celemi avyttrades till dotterbolaget Mercuri. Affären finansierades av Bure på totalt 37 MSEK
• Bures innehav i Aptilo Networks avyttrades till Norvestor V L.P. för totalt 9,2 MSEK.
• Bures styrelse har beslutat att avyttra samtliga aktier i dotterbolaget Scandinavian Retail Center. Försäljningen är villkorad av godkännande på årsstämman.
• Styrelsen kommer att, istället för utdelning, föreslå årsstämman att besluta om ett frivilligt inlösenprogram om ca 175 MSEK.

Viktiga händelser efter periodens utgång
• H. Lundén kapitalförvaltning AB har beslutat att avveckla fondförvaltningen i fonden EIKOS.

VD-KOMMENTAR
Första kvartalet har karaktäriserats av en fortsatt återhämtning i den globala tillväxten och särskilt tydligt är de positiva signalerna från USA. Under perioden skakades världen av naturkatastrofen i Japan och följderna av denna.
Bures portföljbolag har visat en positiv utveckling under kvartalet. Glädjande är att dotterbolaget Mercuri International visade ett positivt resultat. Som en konsekvens av händelserna i Japan riskerar Micronic Mydata att påverkas genom att orderingången för innevarande år förskjuts i tiden. Carnegie Holding som visade en positiv utveckling påverkades negativt av att intäkterna inom Investment Banking blev lägre än föregående år, som en konsekvens av lägre aktivitet av företagsaffärer och nya börsnoteringar.
Bure har under kvartalet fortsatt sin uttalade strategi att koncentrera portföljen genom att avyttra tre portföljbolag. Celemi avyttrades till dotterbolaget Mercuri International, Aptilo Networks till en norsk private equity fond och innehavet i Scandinavian Retail Center, SRC, avses att säljas till dess företagsledning. Därutöver har styrelsen i Harald Lundén Kapitalförvaltning meddelat att de avser avveckla verksamheten och stänger därmed hedgefonden Eikos.
Bures styrelse har föreslagit årsstämman att istället för ordinarie utdelning genomföra ett frivilligt inlösenprogram om ca 175 MSEK. Efter fjolårets framgångsrika portföljbolagsförsäljningar har styrelsen gjort bedömningen att det finns finansiella förutsättningar för ett inlösenprogram. Efter detta program har Bure en stark finansiell ställning med ca 450 MSEK tillgängliga för investeringsverksamheten.

Patrik Tigerschiöld
verkställande direktör
 

FÖR INFORMATION KONTAKTA
Patrik Tigerschiöld, VD 08- 614 00 20
Andreas Berglin, CFO 08- 614 00 20

wkr0005.pdf