Förtydligande avseende Bures åtagande gällande bud på AcadeMedia

Bures fortsatta hantering av budsituationen i AcadeMedia är avhängigt Providence framtida agerande.

Bure offentliggjorde i ett pressmeddelande den 6 april 2010 att Bure förbundit sig genom ett åtagande att acceptera ett eventuellt offentligt bud på AcadeMedia från Providence om 170 kr per aktie. Providence offentliga erbjudande offentliggjordes den 22 april 2010. Den 17 maj 2010 höjde Providence sitt bud från 170 kr till 190 kr per aktie. Bure har accepterat budet i enlighet med erbjudandehandlingens villkor och reserverat sina aktier i AcadeMedia hos Handelsbanken. Bure konstaterar att Providence senaste bud om 190 kr per aktie understiger det nu gällande högsta budet på AcadeMedia i marknaden, vilket i dagsläget är 205 kr per aktie. Bure noterar att budkommittén i AcadeMedia rekommenderar aktieägarna i AcadeMedia att inte acceptera Providence bud om 190 kr per aktie. Enligt budkommitténs bedömning utgör Providence erbjudande ett fientligt bud. Mot bakgrund av Providence agerande, samt att erbjudandet inte är rekommenderat, anser Bure att giltigheten av Bures åtagande kan ifrågasättas. Stockholm den 18 maj 2010 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Patrik Tigerschiöld, VD Telefon 08 – 614 00 20 Fakta om Providence intresse att lämna ett offentligt erbjudande finns tillgängligt på AcadeMedias hemsida www.academedia.se Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 maj 2010 kl. 16:30.

wkr0011.pdf