Förtydligande: Bures aktiekapital och antal aktier per 31 maj 2013

Vid maj månads ingång uppgick det totala antalet aktier i Bure Equity AB (publ) (”Bure”) till 81 357 241 aktier. Aktiekapitalet uppgick då till 535 306 872,13 kronor.

Bure har efter beslut av årsstämman den 22 april 2013 makulerat 255 256 aktier varigenom minskning av aktiekapitalet har skett med 1 679 509,89 kronor. En fondemission om 1 679 509,89 kronor genomfördes även i syfte att återställa aktiekapitalet. Minskningen av aktiekapitalet och fondemissionen registrerades av Bolagsverket den 15 maj 2013. Per den 31 maj uppgick det totala antalet aktier i Bure till 81 101 985.

Enligt 4 kap. 9 § LHF första stycket ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringen. Offentliggörandet ska ske den sista handelsdagen i den kalendermånad då ökningen eller minskningen har skett, så att uppgifter om ändringen blir tillgänglig för allmänheten inom EES.

Bure offentliggjorde ovanstående minskning av antal aktier den 3 juni 2013, den första handelsdagen i juni. Då detta offentliggörande inte gjordes den sista handelsdagen i den kalendermånaden minskning skedde, dvs den 31 maj, är Bure ombedda att offentliggöra samma information den sista handelsdagen i innevarande månad, den 31 juli.

Denna information skall offentliggöras enligt lagen om handel med finansiella instrument.

Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta: 
Henrik Blomquist, VD

Tel. 08 – 614 00 20

Bure är ett börsnoterat investeringsbolag med ägarintressen i nordiska bolag. Portföljen består i dagsläget av 7 portföljbolag, varav 4 är noterade.

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 juli 2013 kl 08.30

Pressmeddelande (PDF)