Fusionen mellan Bure och Skanditek har registrerats hos Bolagsverket

I enlighet med beslut på extra bolagsstämma i Bure Equity AB ("Bure") den 1 december 2009 har Bolagsverket idag registrerat följande: - fusion mellan Bure och Skanditek Industriförvaltning AB (”Skanditek”). Det sammanslagna bolaget antar namnet Bure Equity AB och kommer att ha sitt säte i Stockholm. Fusionen har genom registreringen fått slutlig rättsverkan ur ett juridiskt perspektiv, vilket innebär att Skanditek har upplösts och att samtliga dess tillgångar och skulder har övergått till Bure. - emissionen av 49.013.235 nya Bure-aktier som kommer att användas som fusionsvederlag och makuleringen av de 9.716.316 Bure-aktier som tidigare innehades av Skanditek. Bure har sålunda totalt 89.645.727 utestående aktier. - att Mathias Uhlén tillträder som ny styrelseledamot i Bure och att Patrik Tigerschiöld avgår som styrelseledamot. Björn Björnsson är ny styrelseordförande i Bure. Patrik Tigerschiöld kommer att tillträda som VD i Bure den 1 februari 2010. Aktieägare i Skanditek per idag (avstämningsdagen för fusionen) kommer att erhålla 3 (tre) nya aktier i Bure för 4 (fyra) aktier i Skanditek. Utbokningen av de nya aktierna i Bure beräknas ske den 28 januari 2010 och från denna dag blir handel i de nya Bure-aktierna möjlig. Handel i nuvarande utestående Bure-aktier sker som vanligt och kommer inte att påverkas av fusionsprocessen. I samband med fusionens genomförande utgår som tidigare meddelat en extra utdelning till Bures aktieägare om sammanlagt cirka 478 Mkr, motsvarande 9,50 kronor per aktie. Utbetalning kommer att ske den 28 januari 2010 till den som var aktieägare i Bure per den 25 januari 2010. Skanditek avnoterades från NASDAQ OMX Stockholm den 22 januari 2010. Slutförandet av fusionsprocessen mellan Bure och Skanditek markerar skapandet av ett nytt bolag som får en intressant investeringsportfölj med en balanserad mix av såväl noterade som onoterade, mindre och medelstora bolag. Bure och Skanditek har en gemensam syn på att skapa aktieägarvärde genom att bidra till utvecklingen av sina portföljbolag genom ett tydligt huvudägarskap med en tydlig ägaragenda och styrelserepresentation. Samgåendet bedöms vara ett naturligt led i utvecklingen för båda bolagen, där de kombinerade resurserna gör att det nya bolaget blir en starkare aktör på den finansiella marknaden. Stockholm den 27 januari 2010 Bure Equity AB (publ) För ytterligare information kontakta: Björn Björnsson, ordförande i Bure, tel 08-614 00 20 Patrik Tigerschiöld, blivande VD i Bure, tel 08-614 00 20

wkr0011.pdf