Halvårsrapport

Rapport för första halvåret 2001 STARK FINANSIELL STÄLLNING - GODA FÖRVÄRVS-MÖJLIGHETER I TURBULENT MARKNAD Aktieägarna tillfördes 19,50 SEK per aktie genom Observer- och kontantutdelning Substansvärdet uppgick till 40 SEK per aktie efter utdelningar och värdejustering av portföljen Resultatet efter skatt uppgick till 127 MSEK för halvåret. Nedskrivningar och frånvaro av exits gav negativt resultat i moderbolaget under andra kvartalet på -311 MSEK Investeringarna ökade till 296 MSEK under andra kvartalet jämfört med första kvartalet (99 MSEK) Navbolagens utveckling god i en svår marknad Många förvärvsmöjligheter utvärderas Återköp av egna aktier har skett med 1 miljon aktier under andra kvartalet och med 2 miljoner aktier efter rapportperiodens utgång Efter rapportperiodens utgång Förvärv av Propello och Journalistgruppen - ledande grupp inom affärskommunikation bildad Inledning Efter renodling, framgångsrika exits och betydande utdelningar till aktieägarna är Bure nu inne i en investeringsfas. Vi fortsätter att arbeta utifrån vår bevisligen framgångsrika strategi. Vi har en beprövad modell för att bygga upp marknadsledande företag inom fragmenterade kunskaps- och tillväxtbranscher. Under 2001 har vi vässat organisationen och ökat vårt branschfokus ytterligare och fortsätter våra investeringar inom IT, infomedia och utbildning. Verksamheten delas därför in i investeringsområdena IT Solutions, IT Services & Logistics, InfoMedia och Training & Education, inom vilka Bure kommer att fortsätta att skapa strategiska navföretag. Den fortsatta värdenedgången på börsen för aktier i IT-sektorn har medfört att Bure har gjort värdeanpassningar av portföljen enligt EVCAs rekommendationer. Detta tillsammans med genomförda utdelningar har på verkat substansvärdet. Bure har fortsatt en stark finansiell position, som ger en hög investeringskapacitet och handlingsfrihet. Mer attraktiva företags värderingar har skapat ett gynnsamt läge för nya investeringar. Bures organisation är väl rustad för detta. Koncernen Resultat Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick andra kvartalet till -339 MSEK (560) och för halvåret till 109 MSEK (2 403). Moderbolaget Resultat Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till -311 MSEK (346) och för halvåret till 127 MSEK (1 677). Exitvinsterna uppgick under halvåret till 570 MSEK. Andra kvartalet har påverkats av nedskrivningar med 315 MSEK enligt nedan: - noterade innehav161 MSEK - onoterade innehav 112 MSEK - fordringar 42 MSEK Utdelningar har erhållits med 44 MSEK (60) under andra kvartalet och uppgick sammanlagt till 44 MSEK (60) under halvåret. Förvaltningsomkostnaderna uppgick till 57 MSEK (35) för andra kvartalet och till 86 MSEK (72) för halvåret. Av detta utgör cirka 12 MSEK engångs kostnader. Räntenettot uppgick till 17 MSEK (-8) under andra kvartalet och till 35 MSEK (-16) under halvåret, vilket är resultatet av den positiva nettolåneskulden. Finansiell ställning Moderbolagets balansomslutning uppgick vid halvårsskiftet till 3 823 MSEK jämfört med 4 690 MSEK vid ingången av året. Balansomslutningen påverkades med 940 MSEK under andra kvartalet genom utdelningar till aktieägarna. Det egna kapitalet uppgick vid halvårsskiftet till 3 467 MSEK och soliditeten var 91 procent jämfört med 92 procent vid årets ingång. Den positiva nettolåneskulden uppgick vid periodens utgång till 822 MSEK, vilket innebar en minskning med 858 MSEK under kvartalet. Merparten av detta avsåg kontantutdelning och investeringar. Vid årsskiftet uppgick den positiva nettolåneskulden till 1 149 MSEK. Aktieportföljen, som förvaltas av Bure Kapital och ingår i den positiva nettolåneskulden, uppgick till 627 MSEK. Avkastningen var cirka 8 procent under kvartalet jämfört med index som var cirka 4 procent. Avyttringar och exitresultat Bures samtliga aktier i Observer har under andra kvartalet delats ut till Bures aktieägare. För varje sextal aktier i Bure erhölls en aktie i Observer. Anskaffningsvärdet för Observeraktien har ännu inte fastställts men kommer att meddelas så snart RSVs beslut föreligger. Bure har under kvartalet också avyttrat sitt innehav i Chematur. Bolaget har under de senaste åren visat kraftiga förluster och Bure har i samband med försäljningen medverkat till en finansiell rekonstruktion. Bure har i tidigare bokslut avsatt medel som bedöms täcka Bures åtagande för denna rekonstruktion. Totalt har under halvåret genomförts avyttringar på 770 MSEK med ett sammanlagt exitresultat på 570 MSEK. Investeringar Totalt uppgick investeringarna under andra kvartalet till 296 MSEK mot 99 MSEK under första kvartalet. Bure har under andra kvartalet ökat sin ägarandel i Cygate från 67 till drygt 74 procent. Investeringen uppgick till cirka 47 MSEK. I april förvärvade Bure eventföretaget Convenio och filmproduktionsföretaget Stark av Citat. Investeringarna uppgick till 17 respektive 45 MSEK. Bolagen ingår i Bures investeringsområde InfoMedia, vilket befinner sig i snabb utveckling. I maj genomfördes ett förvärv från Framfab, som innebär att Erda Technology återuppstår som fristående enhet inom Bure. Bures investering uppgick till cirka 15 MSEK. Erda, som är verksamt inom tillämpade IT- lösningar inom bioteknik och kommunikation, ingick i Guide när detta bolag förvärvades av Framfab från Bure i början av 2000. Erda Technology kommer att utgöra en komponent i Bures satsning inom teknisk IT-konsulting. Bure har i juni investerat 40 MSEK, motsvarande 30 procents ägarandel, i utbildningsföretaget Celemi. Bolaget har cirka 100 anställda och omsätter 140 MSEK inom affärssimuleringar och utbildningslösningar för större internationella koncerner. Bure har under andra kvartalet via CR&T Ventures investerat 9 MSEK i WeSpot. Bolaget är en avknoppning från C Technologies och har utvecklat en ny typ av intelligenta övervakningssensorer. Genom Nordic Capital har 53 MSEK investerats i Mölnlycke Health Care. Ägarandelen uppgår därefter till 13,8 procent av Mölnlycke Health Care. Ytterligare 32 MSEK har investerats i andra bolag via Nordic Capital under kvartalet. I juni träffade Bure och Investor avtal om att tillsammans bilda Customer Group AB, en koncern av specialistföretag inom Customer Relationship Management (CRM). De två första bolagen i den nybildade koncernen kommer att utgöras av Bures helägda dotterbolag Vendator Institutet samt Oculos, med Investor Growth Capital som största ägare och resterande av grundarna. Customer Group kommer att ägas till 40 procent av Bure och till 20 procent av Investor. Den nya koncernen beräknas från start omsätta cirka 100 MSEK. Substansvärde Det redovisade substansvärdet minskade under andra kvartalet från 68,00 SEK per aktie till 40,00 SEK per aktie. Nedgången är orsakad av utdelningar, kursnedgångar på noterade aktier samt nedvärdering av onoterade innehav enligt följande: Redovisat substansvärde vid utgången av första kvartalet (SEK/aktie) 68,00 utdelning av Observer-16,50 kontantutdelning -3,00 kursnedgång noterade-2,40 omvärdering onoterade innehav -5,00 - nedskrivningar mm-1,10 -28,00 Redovisat substansvärde vid utgången av första halvåret 40,00 Det beräknade substansvärdet per aktie den 20 augusti var 37,00 SEK. Bures aktiekurs Bures aktiekurs var vid halvårsskiftet 31,80 SEK, jämfört med 49,00 SEK vid första kvartalets slut och 51,50 SEK vid årsskiftet. Justerat för kontantutdelning och utdelning av Observer, värderat till utdelningsdagens kurs, har Bureaktien sjunkit med 4,9 procent första halvåret. Bureaktiens utveckling kan jämföras med SAX-index (fd Generalindex) under samma period, som minskade med 14,1 procent. Substansvärderabatten, d v s aktiekursen jämfört med det redovisade substansvärdet, minskade från 28 procent till 20 procent under kvartalet. Den 20 augusti uppgick rabatten till 35 procent, då kursen var 23,90 SEK. Skattefrågor Bure har sedan tidigare två väsentliga skatteärenden för vilka ingen ny information framkommit under andra kvartalet. Avseende räkenskapsåret 1993 (taxeringsåret 1994) finns en skattetvist som rör Bures status som investmentbolag under detta år. Bure har vunnit målet i såväl länsrätten som kammarrätten. Riksskatteverket (RSV) har överklagat kammarrättens dom till Regeringsrätten, som ännu inte meddelat prövningstillstånd. Bure redovisar tvisten som en ansvarsförbindelse som uppgår till 201 MSEK. I december 2000 meddelade Skattemyndigheten att man omprövar Bures taxering för räkenskapsåret 1998 (taxeringsåret 1999). Skattemyndigheten ifrågasätter om Bure under 1998 uppfyllt kriterierna som investmentbolag. Bure anser att alla kriterier för att betraktas som investmentbolag är uppfyllda och får stöd för detta från ledande skatteexperter. Bure har överklagat Skattemyndighetens beslut och har begärt förhandsbesked för 2001. Skulle Skattemyndigheten få rätt, är Bures skatteskuld 735 MSEK. Beloppet redovisas som en ansvars förbindelse. Personaloptionsprogram Bures styrelse beslutade i juni att införa ett personaloptionsprogram för bolagets medarbetare. Programmet omfattar optioner motsvarande cirka 0,7 procent av bolagets utestående aktier. För säkerställande av leverans av aktier och för täckande av uppkommande sociala avgifter med anledning av programmet har avtal träffats med bank om ett s k aktiederivatarrangemang. Därigenom undviks att någon utspädningseffekt, med anledning av programmet, uppkommer för bolagets aktieägare. Optionerna har en löptid på fem år, med möjlighet att utnyttja optionen efter en inledande inlåsningsperiod på tre år förutsatt att anställningsförhållandet består. Lösenpriset fastställdes till 110 procent av Bureaktiens volymvägda genomsnittskurs på Stockholmsbörsen under en period av 15 handelsdagar före tilldelningen och blev 36 SEK. De sammanlagt 750 000 optionerna fördelar sig på verkställande direktören 80 000 optioner, övriga ledande befattningshavare 50 000 per person, nyckelbefattningshavare 10 000-30 000 per person och övriga medarbetare 1 500-2 000 optioner per person. Återköp av egna aktier Det av bolagsstämman beslutade mandatet att återköpa upp till 10 procent av bolagets utestående aktier intill nästa bolagsstämma har under andra kvartalet utnyttjats med återköp av 1 miljon aktier, motsvarande 1 procent av utestående aktier. Göteborg den 21 augusti 2001 Peter Sandberg VD och koncernchef ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/21/20010821BIT00730/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/21/20010821BIT00730/bit0001.pdf Hela rapporten

bit0001.pdf

bit0001.doc