Information avseende beslutad frivillig inlösen i Bure

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer vars deltagande i inlösen förutsätter ytterligare information eller att registreringsåtgärder eller andra åtgärder vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet riktar sig inte till sådana länder som kräver ytterligare information eller åtgärder enligt föregående mening eller till länder där publicering strider mot gällande regler. Det åligger envar att iaktta sådana restriktioner som följer av utländsk rätt. Tvist med anledning av inlösenförfarandet enligt detta pressmeddelande skall avgöras enligt svensk rätt och av svensk domstol exklusivt.

Informationsbroschyr avseende inlösen av aktier i Bure Equity AB (publ) ("Bure") finns från och med i dag tillgänglig på Bures hemsida, www.bure.se, och Carnegie Investment Bank AB (publ):s ("Carnegie"), www.carnegie.se, webbplatser. Informationsbroschyren tillhandahålles även på Bures kontor på Nybrogatan 6 i Stockholm eller kan beställas hos Carnegie på telefonnummer 08- 588 694 83.

Distribution av informationsbroschyren påbörjas omkring den 9 maj 2011 till samtliga direktregistrerade aktieägare per avstämningsdagen den 5 maj 2010, med känd adress och med de begränsningar som följer av detta pressmeddelande.

Frågor med anledning av inlösen av aktier i Bure kan ställas till Carnegie på telefonnummer 08-588 694 83.

10 maj – 27 maj 2011        Anmälningsperiod

10 maj – 24 maj 2011        Handel i inlösenrätter

10 maj – 20 maj 2011        Anmälningsperiod för courtagefri försäljning om maximalt 1.000 inlösenrätter

3 juni 2011                        Utfallet av Inlösen offentliggörs

7 juni – 14 juni 2011          Handel i inlösenaktier

Omkring 22 juni 2011        Utbetalning av inlösenlikvid


Bure Equity AB (publ)


Kontaktpersoner på Bure:

Henrik Blomquist, Vice VD                                    Andreas Berglin, ekonomichef
Tel. 08 – 614 00 20                                               Tel. 08 – 614 00 20

wkr0005.pdf

wkr0006.pdf