Information från Bure Equitys valberedning

Bure Equity ABs valberedning föreslår inför årsstämman den 9 maj 2016 att Sarah McPhee väljs in som ny ledamot i Bure Equitys styrelse. Valberedningen föreslår även omval av Patrik Tigerschiöld (ordförande), Hans Biörck, Carl Björkman, Bengt Engström, Charlotta Falvin och Mathias Uhlén. Eva Gidlöf har avböjt omval.

Sarah McPhee, född 1954, är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har en M.A. från Stanford University. Sarah har en lång och gedigen erfarenhet från den finansiella sektorn där hon fram till 2015 var verkställande direktör på SPP Group. För närvarande är Sarah styrelseordförande i Studieförbundet Näringsliv och Samhälle och ledamot i Axel Johnson Inc. och Klarna m.fl.

Valberedningens övriga förslag – val av stämmoordförande, styrelsens arvodering, instruktion för valberedning och utseende av valberedning – kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman.

Bures valberedning utgörs av Per Björkman (ordförande), utsedd av familjen Björkman, Bengt Belfrage, utsedd av Nordea Fonder och Patrik Tigerschiöld, utsedd av familjen Tigerschiöld. Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av årsstämman 2015.

Bure Equity AB (publ)

Kontaktperson på Bure:

Patrik Tigerschiöld, Styrelseordförande
Tel. 08 – 614 00 20

   
Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari 2016 kl.13:00.

Pressmeddelande (PDF)