INFORMATION FRÅN BURE EQUITYS VALBEREDNING

Bure Equity ABs valberedning föreslår inför årsstämman den 3 maj 2018 omval av Patrik Tigerschiöld (ordförande), Carl Björkman, Bengt Engström, Charlotta Falvin, Sarah McPhee och Mathias Uhlén. Hans Biörck har avböjt omval.

Valberedningens övriga förslag – val av stämmoordförande, styrelsens arvodering, instruktion för valberedning och utseende av valberedning – kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman.

Bures valberedning utgörs av Per Björkman (ordförande), utsedd av familjen Björkman, Erik Durhan, utsedd av Nordea Fonder och Patrik Tigerschiöld, utsedd av familjen Tigerschiöld. Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av årsstämman 2017.

Bure Equity AB (publ)
  

Kontaktperson på Bure:

Patrik Tigerschiöld, Styrelseordförande
Tel. 08 – 614 00 20
  

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 januari 2018 kl. 16:15.

Pressmeddelande (PDF)