KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Bure Equity AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 23 april 2008 kl. 15:00 i Chalmers kårhus, konferenssal RunAn, Chalmersplatsen 1, Göteborg. Entrén öppnas kl. 14.00.

ANMÄLAN
Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per torsdagen den 17 april 2008, dels anmäla sitt deltagande hos bolaget under adress Bure Equity AB, Box 5419, 402 29 Göteborg, via bolagets hemsida www.bure.se, per tel. 031-708 64 39, per fax 031-708 64 82 eller per e-post: info@bure.se senast torsdagen den 17 april 2008 kl. 12.00. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos VPC AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett torsdagen den 17 april 2008. Aktieägare som önskar företrädas av ombud, skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

ÄRENDEN
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall väljas av stämman
11. Fastställande av arvode åt styrelsen
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
13. Fastställande av arvode åt revisorerna
14. Val av revisorer
15. Beslut om ändring i Instruktion avseende valberedning
16. Beslut om ändrad bolagsordning, (§ 3 - Verksamhet)
17. Fastställande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
18. Beslut om:
a) minskning av bolagets aktiekapital genom inlösen av återköpta aktier
b) ökning av bolagets aktiekapital genom fondemission
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier.
20. Övriga frågor
21. Avslutande av stämman

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG
Valberedningen - bestående av Ulf Strömsten, Catella Kapitalförvaltning/Fonder, Peter Rudman, Nordeas fonder, Henrik Blomquist, Skanditek Industriförvaltning, och Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande i Bure Equity AB - har framlagt följande förslag till beslut såvitt avser punkterna 2 och 10-15:

Punkt 2 - Stämmoordförande
Styrelsens ordförande Patrik Tigerschiöld utses till ordförande vid stämman.

Punkt 10 - Antal styrelseledamöter
Antalet styrelseledamöter skall oförändrat vara fem.

Punkt 11 - Styrelsearvoden
Arvode till styrelseledamöter, som ej uppbär lön av bolaget, oförändrat skall utgå med 160.000 kronor per år och till styrelseordförande med 350.000 kronor per år.

Punkt 12 - Styrelseledamöter och styrelseordförande
Omval av Patrik Tigerschiöld som styrelsens ordförande samt omval av styrelseledamöterna Björn Björnsson, Kjell Duveblad, Håkan Larsson och Ann-Sofi Lodin.

Punkt 13 - Revisorsarvoden
Arvode till revisorerna utgår enligt av bolaget godkänd räkning.

Punkt 14 - Val av revisorer
Omval för en mandatperiod om fyra år av revisionsfirman Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Staffan Landén som ny ansvarig huvudrevisor och auktoriserade revisorn Björn Grundvall som ny biträdande ansvarig revisor.

Punkt 15 - Ändring i Instruktion avseende valberedning
Antagande av ändrad Instruktion avseende valberedning, innebärande att en ny punkt 2.2 läggs till med lydelsen: "Valberedningen skall ha rätt att för bolagets räkning ådraga sig rimliga kostnader för rekrytering av nya ledamöter till styrelsen." Gamla punkt 2.2 blir sålunda 2.3 och gamla punkt 2.3 blir 2.4.

Valberedningens ovannämnda förslag stöds av aktieägare representerande cirka 39 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget per den 29 februari 2008.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG
Punkt 9 b) - Vinstdisposition
Styrelsen föreslår att en kontantutdelning sker med 1,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås måndagen den 28 april 2008. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning av utdelning ske fredagen den 2 maj 2008.

Punkt 16 - Ändrad bolagsordning, (§ 3 - Verksamhet)
Ändring av § 3 i bolagets bolagsordning. Nuvarande lydelse: "Bolaget skall investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare. Bolaget skall vara investmentbolag." Föreslagen ny lydelse: "Bolaget skall investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa tjänster för de bolag där bolaget äger aktier eller andelar samt idka därmed förenlig verksamhet".

Punkt 17 - Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen innefattar följande huvudpunkter och överensstämmer helt med av föregående årsstämma godkända principer.

Bure skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation, som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen skall bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension samt övriga ersättningar. Tillsammans utgör dessa delar individens totalkompensation. För att nyckelpersonerna skall uppmuntras till långsiktig samsyn med Bures aktieägare skall, utöver lön, pension och övriga ersättningar, även incitament kunna erbjudas i form av aktierelaterade instrument.

Den fasta lönen skall beakta den enskildes ansvarsområden samt erfarenhet och omprövas varje år. Den rörliga ersättningen skall baseras på enkla och transparenta konstruktioner och skall generellt inte överstiga den fasta lönen. Pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och skall baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga 24 månadslöner för verkställande direktören respektive 12 månadslöner för övriga ledande befattningshavare.

Punkt 18 a) - Minskning av bolagets aktiekapital genom inlösen av återköpta aktier
Bure har med stöd av bemyndiganden beslutade av bolagsstämmor genomfört förvärv av egna aktier. Bure äger egna aktier till ett totalt antal om 5.738.200 aktier, motsvarande cirka 5,83 procent av samtliga aktier i bolaget. Eftersom styrelsen ej har för avsikt att använda tidigare återköpta aktier för något speciellt ändamål har styrelsen gjort bedömningen att det är lämpligt att nu inlösa tidigare återköpta aktier. I anledning härav föreslår styrelsen att stämman beslutar att bolagets aktiekapital skall nedsättas med 49.115.686,81 kronor genom inlösen utan återbetalning av de 5.738.200 aktier som Bure återköpt. Ändamålet med nedsättningen är att det belopp med vilket aktiekapitalet nedsätts skall överföras till fritt eget kapital att användas för återköp av egna aktier.

Punkt 18 b) - Ökning av bolagets aktiekapital genom fondemission
Som ett led i inlösen av egna aktier föreslår styrelsen – villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 18 a) ovan – att stämman beslutar att bolagets aktiekapital skall ökas genom fondemission med 49.158.067,58 kronor, genom överföring av 49.158.067,58 kronor från fritt eget kapital, varvid inga nya aktier skall ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet.

Skälet till styrelsens förslag är att beslutet enligt punkt 18 a) ovan kan verkställas utan den tidsutdräkt som annars följer av inhämtande av Bolagsverkets tillstånd om bolaget samtidigt vidtar åtgärd som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

Punkt 19 - Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier
Bure äger 5.738.200 egna aktier, motsvarande ca 5,83 procent av samtliga aktier i bolaget. Styrelsens förslag innebär att styrelsen skall bemyndigas att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst så många egna aktier att Bures innehav inte vid någon tid överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget och vidare förutsatt att det efter återköp fortfarande finns full täckning för bolagets bundna egna kapital. Förvärv skall få ske på den Nordiska Börsen med iakttagande av vid var tid gällande lag och god sed på aktiemarknaden. Styrelsens förslag innebär vidare att styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma bemyndigas att överlåta det antal egna aktier som Bure vid var tid innehar. Överlåtelse skall få ske genom överlåtelse på den Nordiska Börsen eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid överlåtelse skall vid var tid gällande lag och god sed på aktiemarknaden iakttas. Syftet med styrelsens förslag är att styrelsen fortlöpande skall kunna anpassa kapitalstrukturen till bolagets behov för att därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde samt för att kunna överlåta aktier i samband med eventuella förvärv. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande innebär, efter hänsyn tagen till att 5.738.200 aktier inlösts i enlighet med beslutsförslag i punkt 18 a), möjlighet för styrelsen att återköpa högst 9.263.963 aktier, vilket vid en börskurs om 36,00 kronor per aktie motsvarar 333.502.668,00 kronor.
_____________________

För giltiga beslut avseende punkterna 16, 18 a) och 19 enligt ovanstående förslag krävs att besluten biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.
_____________________

VD, eller den VD utser, föreslås bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av besluten hos Bolagsverket.
_____________________

ÅRSREDOVISNING OCH ÖVRIGA HANDLINGAR
Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2007 samt fullständigt förslag till beslut under punkterna 9 b) och 15-19 hålls tillgängliga för aktieägarna på Bure Equity ABs kontor på Mässans Gata 8 i Göteborg, och på bolagets hemsida www.bure.se, från och med onsdagen den 9 april 2008 samt översändes per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Göteborg i mars 2008
Styrelsen

wkr0003.pdf