KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Bure Equity AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 26 april 2007 kl 15:00 i Chalmers kårhus, konferenssal RunAn, Chalmersplatsen 1, Göteborg. Entrén öppnas kl 14.00.

ANMÄLAN
Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per fredagen den 20 april 2007, dels anmäla sitt deltagande hos bolaget under adress Bure Equity AB, Box 5419, 402 29 Göteborg eller per fax 031-708 64 82 eller per tel 031-708 64 39 eller per e-post: info@bure.se senast fredagen den 20 april 2007 kl 12.00. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos VPC AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett fredagen den 20 april 2007. Aktieägare som önskar företrädas av ombud, skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

ÄRENDEN
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2006
9. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2006
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som skall utses av stämman
11. Fastställande av arvode åt styrelsen
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
13. Fastställande av arvode åt revisorerna
14. Styrelsens förslag till fastställande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
15. Styrelsens förslag till beslut om:
a) aktie- och optionsprogram i dotterbolaget Energo-Retea Group AB
b) optionsprogram i dotterbolaget Vittra AB
16. Styrelsens förslag till beslut om:
a) minskning av bolagets aktiekapital genom inlösen av återköpta aktier
b) ökning av bolagets aktiekapital genom fondemission
17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier
18. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets noterade teckningsoptioner av serie 2003/2007
19. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om kontantemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
20. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (omvänd split 1:10)
21. Styrelsens förslag till beslut om:
a) minskning av bolagets aktiekapital genom inlösen av aktier
b) ökning av bolagets aktiekapital genom fondemission
22. Övriga frågor
23. Avslutande av stämman

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 9 b) - Vinstdisposition
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2006 inte lämnas.

Valberedningen - bestående av Ulf Strömsten, Catella Kapitalförvaltning/Fonder, Henrik Blomquist, Skanditek Industriförvaltning, Cecilia Lager, SEB Fonder, och Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande i Bure Equity AB - har framlagt följande förslag till beslut såvitt avser punkterna 2 och 10-13:

Punkt 2 - Stämmoordförande
Styrelsens ordförande Patrik Tigerschiöld utses till ordförande vid stämman.

Punkt 10 - Antal styrelseledamöter
Antalet styrelseledamöter skall oförändrat vara fem.

Punkt 11 - Styrelsearvoden
Arvode till styrelseledamöter, som ej uppbär lön av bolaget, skall utgå med 160.000 kronor per år (f.n. 150.000 kronor) och till styrelseordförande med 350.000 kronor per år (f.n. 330.000 kronor).

Punkt 12 - Styrelseledamöter och styrelseordförande
Omval av Patrik Tigerschiöld som styrelsens ordförande samt omval av styrelseledamöterna Björn Björnsson, Kjell Duveblad, Håkan Larsson och Ann-Sofi Lodin.

Punkt 13 - Revisorsarvoden
Arvode till revisorerna utgår enligt av bolaget godkänd räkning.

Valberedningens ovannämnda förslag stöds av aktieägare representerande cirka 29 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget per den 28 februari 2007.

Punkt 14 - Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen innefattar följande huvudpunkter och överensstämmer helt med av extra bolagsstämma den 20 juni 2006 godkända principer.

Bure skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation, som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen skall bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension samt övriga ersättningar. Tillsammans utgör dessa delar individens totalkompensation. För att nyckelpersonerna skall uppmuntras till långsiktig samsyn med Bures aktieägare skall, utöver lön, pension och övriga ersättningar, även incitament kunna erbjudas i form av aktierelaterade instrument. Den fasta lönen skall beakta den enskildes ansvarsområden samt erfarenhet och omprövas varje år. Den rörliga ersättningen skall baseras på enkla och transparenta konstruktioner och skall generellt inte överstiga den fasta lönen. Pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och skall baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga 24 månadslöner för verkställande direktören respektive 12 månadslöner för övriga ledande befattningshavare.

Punkt 15 - Styrelsens förslag till aktie- och optionsprogram i dotterbolag
Styrelsen föreslår att stämman godkänner införandet av aktie- och optionsprogram i dotterbolaget Energo-Retea Group AB och optionsprogram i dotterbolaget Vittra AB. Samtliga nedanstående program erbjuds de anställda till marknadsvärden, bekräftade av oberoende värdering genomförd av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (ÖPWC), fastställda vid erbjudandetidpunkterna.

Styrelsens motiv till programmen är att säkerställa fortsatt god utveckling i bolagen genom att likställa målbilden mellan management och ägarna.

Punkt 15 a) - Aktie- och optionsprogram i dotterbolaget Energo-Retea Group AB
Programmet avser en kombination av köpoptioner på aktier i Energo-Retea Group AB (ERGAB) samt köp av aktier i bolaget. De anställda erbjuds att förvärva köpoptioner och aktier. De personer som nu är anställda och tillika aktieägare kommer att erbjudas att förvärva optioner under förutsättning av att antalet av dem direktägda aktier minskas i motsvarande mån. Den slutliga fördelningen mellan antalet aktier och köpoptioner som erbjuds avgörs av i vilken omfattning nämnda aktieägare förvärvar köpoptioner och därmed ställer delar av sina befintliga aktier till förfogande för övriga personer som omfattas av detta erbjudande. Totalt erbjuds optioner och aktier motsvarande 5,8 procent av kapitalet i ERGAB (totalt 0-58 köpoptioner och 0-58 aktier, oavsett fördelning aldrig mer än 5,8 procent av kapitalet i ERGAB). I båda fallen sker erbjudandet till marknadsvärde fastställt vid förvärvstidpunkten. Aktierna kommer att erbjudas till förvärvspriset 110.000 kronor per aktie och har verifierats av ÖPWCs värdering. ERGAB har inte några utestående optionsprogram sedan tidigare. Antalet deltagare uppgår till högst 20 personer, vilka är anställda i ledande befattningar inom ERGAB. Optionens löptid är 5 år och kan utnyttjas för förvärv av aktier under perioden 1 – 30 maj 2012 eller vid den tidigare tidpunkt då företagets aktier noteras eller övergår i annans ägo. Lösenpriset motsvarar aktiens bedömda marknadsvärde per idag med en uppräkning om 10 procent årligen, vilket vid löptidens slut motsvarar 177.156 kronor. Då köpoptionerna överlåts till marknadspris uppkommer inga sociala avgifter eller kostnader i enlighet med IFRS 2. Vid en bedömd framtida volatilitetsnivå om 20 procent samt antagande om aktievärde vid erbjudandetidpunkten om 110.000 kronor blir värdet på köpoptionen 8.085 kronor. Det bedömda marknadsvärdet, som ligger till grund för förvärvspriset enligt villkoren, baseras på en värdering som utförts av ÖPWC.

Punkt 15 b) - Optionsprogram i dotterbolaget Vittra AB
Programmet avser köpoptioner avseende aktier i Vittra AB, vilket bolag även äger dotterbolagen Vittra Utbildning AB, IT-Gymnasiet Sverige AB och Framtidsgymnasiet i Göteborg AB. Antalet erbjudna optioner motsvarar 4,1 procent av Bures innehav (410 optioner). Bolaget har inte några utestående optionsprogram sedan tidigare. Antalet deltagare uppgår till högst 15 personer, vilka är anställda i ledande befattningar inom Vittra AB. Optionens löptid är 5 år och köp med stöd av optionen kan ske under perioden 1 - 30 maj 2012 eller vid den tidigare tidpunkt då företagets aktier noteras eller övergår i annans ägo. Lösenpriset motsvarar aktiens beräknade marknadsvärde per idag med en uppräkning om 10 procent årligen, vilket vid löptidens slut motsvarar 72.473 kronor. Då köpoptionerna överlåts till marknadspris uppkommer inga sociala avgifter eller kostnader i enlighet med IFRS 2 för bolaget. Vid en bedömd framtida volatilitetsnivå om 20 procent samt antagande om aktievärde vid erbjudandetidpunkten om 45.000 kronor blir värdet per köpoption 3.332 kronor. Det bedömda marknadsvärdet, som ligger till grund för förvärvspriset enligt villkoren, baseras på en värdering som utförts av ÖPWC.

För giltiga beslut avseende punkterna 15 a) - b) enligt styrelsens ovanstående förslag krävs att besluten biträds av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 16 a) - Minskning av bolagets aktiekapital genom inlösen av återköpta aktier
Bure har med stöd av bemyndiganden beslutade av tidigare årsstämma genomfört förvärv av egna aktier. Bure äger egna aktier till ett totalt antal om 31.332.000 aktier, motsvarande ca 4,79 procent av samtliga aktier i bolaget. Eftersom styrelsen ej har för avsikt att använda tidigare återköpta aktier för något speciellt ändamål har styrelsen gjort bedömningen att det är lämpligt att nu inlösa tidigare återköpta aktier. I anledning härav föreslår styrelsen att stämman beslutar att bolagets aktiekapital skall nedsättas med 23.499.000 kronor genom inlösen utan återbetalning av de 31.332.000 aktier som Bure återköpt. Ändamålet med nedsättningen är att det belopp med vilket aktiekapitalet nedsätts skall överföras till fritt eget kapital att användas för återköp av egna aktier.

Beslut om minskning av bolagets aktiekapital förutsätter att det biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 16 b) – Ökning av bolagets aktiekapital genom fondemission
Som ett led i inlösen av egna aktier föreslår styrelsen – villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 16 a) ovan – att stämman beslutar att bolagets aktiekapital skall ökas genom fondemission med 23.499.000 kronor, genom överföring av 23.499.000 kronor från fritt eget kapital varvid inga nya aktier skall ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar att beslutet skall registreras tidigast den 16 juni 2007.

Skälet till styrelsens förslag är att beslutet enligt punkt 16 a) ovan kan verkställas utan den tidsutdräkt som annars följer av inhämtande av Bolagsverkets tillstånd om bolaget samtidigt vidtar åtgärd som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar. Skälet till att beslutet inte skall registreras förrän tidigast den 16 juni 2007 är att tidigare registrering, och därmed sammanhängande justering av akties kvotvärde, annars omöjliggör aktieteckning med stöd av utestående teckningsoptioner av serie 2003/2007.

Punkt 17 - Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier
Bure äger, sedan redan genomförda förvärv och innan eventuell indragning enligt punkt 16 ovan, egna aktier till ett totalt antal om 31.332.000 aktier, motsvarande ca 4,79 procent av samtliga aktier i bolaget. Styrelsens förslag innebär att styrelsen skall bemyndigas att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst så många egna aktier att Bures innehav inte vid någon tid överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget och vidare förutsatt att det efter återköp fortfarande finns full täckning för bolagets bundna egna kapital. Förvärv av egna aktier får under tiden till och med den 15 juni 2007, dock inte beslutas i större utsträckning än att det härigenom, och förutsatt att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag under punkt 18 nedan, tillsammans med återköp av teckningsoptioner av serie 2003/2007 samt till återköpta teckningsoptioner hänförlig utebliven teckningslikvid åtgår mer än 922.400.000 kronor. Förvärv skall få ske på den Nordiska Börsen med iakttagande av vid var tid gällande lag och god sed på aktiemarknaden. Styrelsens förslag innebär vidare att styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma bemyndigas att överlåta det antal egna aktier som Bure vid var tid innehar. Överlåtelse skall få ske genom överlåtelse på den Nordiska Börsen eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid överlåtelse skall vid var tid gällande lag och god sed på aktiemarknaden iakttas. Syftet med styrelsens förslag är att styrelsen fortlöpande skall kunna anpassa kapitalstrukturen till bolagets behov för att därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde samt för att kunna överlåta aktier i samband med eventuella förvärv. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande innebär, per den 21 mars 2007, möjlighet för styrelsen att återköpa högst 34.044.670 aktier vilket vid en börskurs om 3,45 kronor per aktie motsvarar 117.454.111,50 kronor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier förutsätter att det biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 18 - Bemyndigande avseende förvärv av egna teckningsoptioner
Vid extra bolagsstämma i Bure den 9 december 2004 beslutades att nedsätta reservfonden med 300.000.000 kronor för återköp på marknaden av bolagets noterade teckningsoptioner av serie 2003/2007 enligt styrelsens bedömning. För det fall att hela nedsättningsbeloppet inte åtgått för sådana återköp av teckningsoptioner per den 15 juni 2007, vilket enligt optionsvillkoren är sista dag för nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna, beslutades vidare att styrelsen till närmast följande bolagsstämma skulle föreslå beslut om hur de medel som inte åtgått för sådana återköp skall användas. Under januari och mars 2007 har 110.000.000 teckningsoptioner återköpts för totalt 290.916.200 kronor. Av det av stämman senast fastställda bemyndigandet återstår således 9.083.800 kronor. Styrelsens förslag innebär att nu redovisat bemyndigande ökas till att omfatta återköp av teckningsoptioner av serie 2003/2007 för ytterligare 744.116.200 kronor eller tillsammans 753.200.000 kronor, förutsatt att det efter återköp fortfarande finns full täckning för bolagets bundna egna kapital, på i övrigt oförändrade villkor. Förvärv av teckningsoptioner av serie 2003/2007 får under tiden till och med den 15 juni 2007 inte heller genomföras i större utsträckning än att det härigenom samt med beaktande av till sålunda återköpta teckningsoptioner hänförlig utebliven teckningslikvid, och förutsatt att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag under punkt 17 ovan, och tillsammans med förvärv av egna aktier åtgår mer än 922.400.000 kronor. Beslut i enlighet med styrelsens förslag innebär följaktligen att bolaget till och med den 15 juni 2007 bemyndigas att återköpa teckningsoptioner av serie 2003/2007 för totalt 753.200.000 kronor medräknat vad som återstår av tidigare lämnat bemyndigande. Syftet med styrelsens förslag till beslut är att möjliggöra eventuella återköp av teckningsoptioner vid lämpliga marknadsförutsättningar i syfte att skapa en för aktieägarna bättre kapitalstruktur för bolaget som är anpassad till verksamhetens kapitalbehov.

Punkt 19 – Bemyndigande om kontantemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Styrelsens förslag innebär att styrelsen skall bemyndigas att längst intill nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 9 aktier till Swedbank AB (publ). Aktierna skall emitteras till bedömt marknadsvärde. Emission får endast ske för att uppnå att bolagets utestående aktier är jämnt delbara med 10 inför sammanläggning av aktierna enligt punkt 20 nedan.

Beslut om bemyndigande förutsätter att det biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 20 - Ändring av bolagsordningen (omvänd split 1:10)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en sammanläggning av aktier (omvänd split) så att 10 gamla aktier skall berättiga till 1 ny aktie. Som verkställighetsdag hos VPC för sammanläggningen föreslås fredagen den 29 juni 2007.

Sammanläggningen beslutas genom att stämman beslutar att 5 § i bolagsordningen ändras, innebärande att antalet aktier skall vara lägst 40.000.000 och högst 160.000.000 stycken.

Beslut om ändring av bolagsordningen förutsätter att det biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 21 a) - Minskning av bolagets aktiekapital genom inlösen av aktier
Den starka balansräkningen i bolaget ger utrymme för en extraordinär utskiftning till aktieägarna. Styrelsen föreslår därför att stämman beslutar en utskiftning till bolagets aktieägare genom ett inlösenprogram om högst 922.400.000 kronor (”Inlösenbeloppet”) genom inlösen av aktier. För varje inlöst aktie erhålls dels ett belopp svarande mot aktiens kvotvärde dels en premie vars slutliga belopp kommer att vara avhängigt bland annat bolagets kursutveckling fram till dess att erbjudandet lämnas till aktieägarna. Inlösenprogrammets slutliga storlek är beroende av summan av inom bolaget genomförda återköp av egna aktier och teckningsoptioner av serie 2003/2007 på så sätt att programmet inte kan omfatta ett högre belopp än summan av 922.400.000 kronor minskat med det belopp som under perioden den 27 april 2007 till och med den 15 juni 2007 åtgått till återköp av egna aktier och teckningsoptioner av serie 2003/2007 samt till återköpta teckningsoptioner hänförlig utebliven teckningslikvid. Aktieägarna skall för varje aktie i bolaget erhålla en (1) inlösenrätt. Inlösenrätter berättigar till inlösen av aktier i bolaget. Antalet inlösenrätter som krävs för inlösen av en (1) aktie är en funktion av det belopp aktiekapitalet slutligen föreslås minskas med. Anmälningsperioden löper under i det fullständiga förslaget närmare angiven period under juli 2007. Betalning för inlösta aktier skall erläggas under i det fullständiga förslaget närmare angiven period under augusti 2007. Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för fastställande av rätt att erhålla inlösenrätt samt att senast tre dagar före avstämningsdagen i) bestämma det högsta belopp som aktiekapitalet skall minskas med samt att ii) ändra Inlösenbeloppet. Inlösenbeloppet får i sådant fall dock inte överstiga ett belopp motsvarande summan av 922.400.000 kronor minskat med det belopp som under perioden den 27 april 2007 till och med den 15 juni 2007 åtgått till återköp av egna aktier och teckningsoptioner av serie 2003/2007 samt till återköpta teckningsoptioner hänförlig utebliven teckningslikvid.

Beslut om minskning av bolagets aktiekapital genom inlösen av aktier förutsätter att det biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 21 b) – Ökning av bolagets aktiekapital genom fondemission
Som ett ytterligare led i inlösenprogrammet föreslår styrelsen att stämman beslutar att;
(1) bolagets aktiekapital skall ökas genom fondemission med 50.250.000 kronor, genom överföring av 50.250.000 kronor från fritt eget kapital.
(2) bolagets aktiekapital skall ökas genom fondemission med 100.500.000 kronor, genom överföring av 100.500.000 kronor från fritt eget kapital.
(3) bolagets aktiekapital skall ökas genom fondemission med 150.000.000 kronor, genom överföring av 150.000.000 kronor från fritt eget kapital.
(4) bolagets aktiekapital skall ökas genom fondemission med 175.000.000 kronor, genom överföring av 175.000.000 kronor från fritt eget kapital.

Inga nya aktier skall ges ut i samband med ökningarna av aktiekapitalet.

Skälet till styrelsens förslag är att beslutet enligt punkt 21 a) ovan kan verkställas utan den tidsutdräkt som annars följer av inhämtande av Bolagsverkets tillstånd om bolaget samtidigt vidtar åtgärd som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

Samtliga beslut enligt punkt 21 är villkorade av att stämman fattar beslut i enlighet med vart och ett av förslagen (21 a) - b)). Vad gäller beslut enligt punkterna 21 b) (1) - (4) är de dessutom villkorade av att den slutligt bestämda nedsättningen av aktiekapitalet enligt punkt 21 a) blir; för giltigt beslut enligt punkt 21 b) (1), inom intervallet 0 till 50.250.00 kronor, – för giltigt beslut enligt punkt 21 b) (2) – inom intervallet högre än 50.250.000 kronor till 100.500.000 kronor och – för giltigt beslut enligt punkt 21 b) (3) – inom intervallet högre än 100.500.000 kronor till 150.000.000 kronor – för giltigt beslut enligt punkt 21 b) (4) – inom intervallet högre än 150.000.000 kronor till 175.000.000 kronor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av besluten hos Bolagsverket.

ÅRSREDOVISNING OCH ÖVRIGA HANDLINGAR
Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2006 samt fullständigt förslag till beslut under punkterna 9 b) och 14-21 hålls tillgängliga för aktieägarna på Bure Equity ABs kontor på Mässans Gata 8 i Göteborg, och på bolagets hemsida www.bure.se, från och med torsdagen den 12 april 2007 samt översändes per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Göteborg i mars 2007
Styrelsen

wkr0010.pdf