KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Bure Equity AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 22 april 2013 kl. 16.00 på IVAs Konferenscenter, Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm. 
Entrén öppnas kl. 15.00. Kaffe serveras före stämman.

Anmälan
Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, skall

dels     vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per tisdagen den 16 april 2013,

dels     anmäla sitt deltagande hos bolaget under adress Bure Equity AB, Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm, via bolagets hemsida www.bure.se (endast privatpersoner), per tel. 08-614 00 20, per fax 08-614 00 38 eller per e-post: info@bure.se senast tisdagen den 16 april 2013 kl. 12.00.

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisations­nummer samt uppgift om eventuellt biträde (högst 2 st) bör anges. Anmälda stämmodeltagare kommer att erhålla ett inträdeskort, som medtas och uppvisas vid ingången till stämmolokalen.
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i års­stämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett senast tisdagen den 16 april 2013.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud, skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om så särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets hemsida www.bure.se och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Årsredovisning och övriga handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2012 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut inklusive underlag under punkterna 16-19 hålls tillgängliga för aktieägarna på Bure Equity ABs kontor, Nybrogatan 6 i Stockholm, och på bolagets hemsida www.bure.se, senast den 28 mars 2013 samt över­sändes per post till de aktieägare som begär det och uppger sin post­adress.

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2013 kl. 15:45

Kallelse Årsstämma

Press Kallelse årsstämma 2013