KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Bure Equity AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 25 april 2012 kl. 17.00 i lokalen Carnegie Hall, Carnegie, Regeringsgatan 56, Stockholm.
Entrén öppnas kl. 16.00. Kaffe serveras före stämman.

Anmälan
Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per torsdagen den 19 april 2012,

dels anmäla sitt deltagande hos bolaget under adress Bure Equity AB, Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm, via bolagets hemsida www.bure.se (endast privatpersoner), per tel. 08-614 00 20, per fax 08-614 00 38 eller per e-post: info@bure.se senast torsdagen den 19 april 2012 kl. 12.00.

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisations­nummer samt bör ange uppgift om eventuellt biträde (högst 2 st). Anmälda stämmodeltagare kommer att erhålla ett inträdeskort, som medtas och uppvisas vid ingången till stämmolokalen.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i års­stämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett torsdagen den 19 april 2012.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud, skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets hemsida www.bure.se och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Årsredovisning och övriga handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2011 samt fullständiga förslag till beslut inklusive underlag under punkterna 9 b) och 15-19 hålls tillgängliga för aktieägarna på Bure Equity ABs kontor, Nybrogatan 6 i Stockholm, och på bolagets hemsida www.bure.se, från och med den 4 april 2012 samt över-sändes per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 mars 2012 kl. 12:00

Se bifogad PDF för bilaga

wkr0001.pdf