Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Bure Equity AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 28 april 2011 kl. 17.00 i lokalen Carnegie Hall, Carnegie, Regeringsgatan 56, Stockholm.
Entrén öppnas kl. 16.00. Kaffe serveras före stämman.
I direkt anslutning till stämman presenteras Carnegie av VD Frans Lindelöw.

Anmälan
Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, skall

dels     vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per onsdagen den 20 april 2011,

dels     anmäla sitt deltagande hos bolaget under adress Bure Equity AB, Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm, via bolagets hemsida www.bure.se (endast privatpersoner), per tel. 08-614 00 20, per fax 08-614 00 38 eller per e-post: info@bure.se senast onsdagen den 20 april 2011 kl. 12.00.

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisations­nummer. Anmälda stämmodeltagare kommer att erhålla ett inträdeskort, som medtas och uppvisas vid ingången till stämmolokalen.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i års­stämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB). Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett onsdagen den 20 april 2011.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud, skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år.  Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets hemsida www.bure.se och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Hela kallelsen återfinns i bifogad PDF.

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2011 kl. 08:30

wkr0001.pdf