Kallelse till årsstämma i Bure Equity AB (publ)

Aktieägarna i Bure Equity AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 28 april 2010 kl. 15.00 i biografen Filmstaden Bergakungen, Skånegatan 16, Göteborg. Entrén öppnas kl. 14.00. Kaffe serveras före stämman. I direkt anslutning till stämman presenteras Carnegie Investment Bank av VD, Frans Lindelöw.

ANMÄLAN Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per torsdagen den 22 april 2010, dels anmäla sitt deltagande hos bolaget under adress Bure Equity AB, Mässans gata 8, 412 51 Göteborg, via bolagets hemsida www.bure.se (endast privatpersoner), per tel. 031-708 64 39, per fax 031-708 64 82 eller per e-post: info@bure.se senast torsdagen den 22 april 2010 kl. 12.00. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer. Anmälda stämmodeltagare kommer att erhålla ett inträdeskort, som medtas och uppvisas vid ingången till stämmolokalen. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB). Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett torsdagen den 22 april 2010. Aktieägare som önskar företrädas av ombud, skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling. ÄRENDEN 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två justerare 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Anförande av verkställande direktören 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 9. Beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall väljas av stämman 11. Fastställande av arvode åt styrelsen 12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande 13. Fastställande av arvode åt revisorerna 14. Fastställande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen 15. Beslut om incitamentsprogram avseende utgivande av teckningsoptioner 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier 17. Övriga frågor 18. Avslutande av stämman VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG Valberedningen - bestående av Dag Tigerschiöld (familjen Tigerschiöld), Ulf Strömsten (Catella Kapitalförvaltning/Fonder), Peter Rudman (Nordea Fonder) och Björn Björnsson (styrelseordförande i Bure Equity AB) - har framlagt följande förslag till beslut såvitt avser punkterna 2 och 10-13. Punkt 2 - Stämmoordförande Styrelsens ordförande Björn Björnsson utses till ordförande vid stämman. Punkt 10 - Antal styrelseledamöter Antalet styrelseledamöter skall oförändrat vara fem. Punkt 11 - Styrelsearvoden Arvode till styrelseledamöter, som ej uppbär lön av bolaget, skall utgå med 190.000 kronor per år och till styrelseordförande med 500.000 kronor per år. Punkt 12 - Styrelseledamöter och styrelseordförande Förslag till styrelse och styrelseordförande kommer att offentliggöras senast den 14 april 2010. Punkt 13 - Revisorsarvoden Arvode till revisorerna utgår enligt av bolaget godkänd räkning. Valberedningens ovannämnda förslag stöds av aktieägare representerande 32,6 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget per den 26 februari 2010. STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG Punkt 9 b) - Vinstdisposition Styrelsen föreslår en utdelning om 0,30 kronor per aktie för räkenskapsåret 2009. Som avstämningsdag föreslås måndagen den 3 maj 2010. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning av utdelning ske torsdagen den 6 maj 2010. Punkt 14 - Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens förslag beträffande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare i enlighet med följande. Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning samt pension. Med andra ledande befattningshavare avses ekonomichef och tre analytiker. Fördelning mellan grundlön och rörlig lön (bonus) skall stå i proportion till befattningshavares ansvar och befogenheter. Den rörliga lönen är maximerad för verkställande direktören till maximalt 150 procent av årslönen. För andra ledande befattningshavare är den rörliga lönen maximerad till 50-120 procent av en årslön. Den rörliga lönen för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare baseras på utfallet av tre kvantitativa parametrar, jämfört med fastställda mål. En av de kvantitativa parametrarna är hänförliga till de onoterade portföljbolagens utveckling avseende rörelseresultat, en till de noterade portföljbolagens börskursutveckling och den sista till Bure Equity ABs börskursutveckling. Övriga ledande befattningshavare innehar även en diskretionär parameter där utfallet utvärderas mot individuellt uppsatta mål. Som en del i ett långsiktigt incitament föreslår styrelsen att de anställda erbjuds att använda maximalt hälften av utfallande rörlig lönedel efter skatt som premie i eventuellt kommande teckningsoptionsprogram. Styrelsen föreslår härvid en uppräkning med 1,5 av den del av den rörliga lönedelen som avses investeras i teckningsoptionsprogrammet. Bolaget har för avsikt att kompensera den anställde för detta samtidigt som Bolaget erhåller en optionspremieinbetalning från den anställde. Alla pensionsförmåner är avgiftsbestämda. Punkt 15 – Incitamentsprogram avseende utgivande av teckningsoptioner Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utge högst 260.000 teckningsoptioner berättigande till teckning av högst 260.000 aktier i Bure Equity AB. Teckningsoptionerna skall emitteras till en kurs motsvarande deras marknadsvärde vid utgivandetillfället beräknat enligt Black and Scholes-modellen. Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande har denna beräknats till 1,16 kronor per teckningsoption. Teckning och betalning av optionsrätterna skall ske senast den 9 juni 2010. Teckningsoptionerna skall tecknas av dotterbolaget Skanditek AB med rätt och skyldighet att vidareöverlåta dessa till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i moderbolaget. Priset för vidareöverlåtna teckningsoptioner skall motsvara emissionskursen. Teckning av aktie på grund av teckningsoption kan ske från och med den 9 juni 2012 till och med den 9 juni 2013 till en teckningskurs om 150 procent av marknadsvärdet vid utgivandetillfället. Fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i beslutet innebär en ökning av aktiekapitalet med 1.519.709 kronor, innebärande en utspädning om cirka 0,3 procent av antalet aktier och röster i Bure Equity AB. Punkt 16 - Bemyndigande avseende förvärv av bolagets egna aktier Styrelsens förslag innebär att styrelsen skall bemyndigas att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst så många egna aktier att Bure Equity ABs innehav inte vid någon tid överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget och vidare förutsatt att det efter återköp fortfarande finns full täckning för bolagets bundna egna kapital. Förvärv skall få ske på NASDAQ OMX Stockholm med iakttagande av vid var tid gällande lag och god sed på aktiemarknaden. Syftet med styrelsens förslag är att styrelsen fortlöpande skall kunna anpassa kapitalstrukturen till bolagets behov för att därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde samt för att kunna överlåta aktier i samband med eventuella förvärv. MAJORITETSKRAV För giltigt beslut avseende punkten 15 enligt ovanstående förslag krävs att beslutet biträtts av aktieägare med nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut avseende punkten 16 gäller två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. BEMYNDIGANDE VD, eller den VD utser, föreslås bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av besluten hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB. ANTALET AKTIER OCH RÖSTER Per den 30 mars 2010 uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 89.645.727, varav bolaget innehar 0 egna aktier. ÅRSREDOVISNING OCH ÖVRIGA HANDLINGAR Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2009 samt fullständigt förslag till beslut under punkterna 9 b) och 14-16 hålls tillgängliga för aktieägarna på Bure Equity ABs kontor på Nybrogatan 6 i Stockholm, och på bolagets hemsida www.bure.se, från och med den 14 april 2010 samt översändes per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Stockholm i mars 2010 Bure Equity AB (publ) Styrelsen

wkr0011.pdf