Kallelse till bolagsstämma i Bure Equity

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Bure Equity AB (publ) Aktieägarna i Bure Equity AB (nedan kallat Bure) kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 23 april 2002 kl 15.00 i Kongresshallen, Mässans Gata 8, Göteborg. Entrén öppnas kl 14.00. Anmälan Aktieägare, som önskar delta i förhandlingarna på bolagsstämman, skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per lördagen den 13 april 2002 dels anmäla sitt deltagande hos bolaget under adress Bure Equity AB, Box 5419, 402 29 Göteborg eller per fax 031-778 58 38 tel 031-335 76 81 eller per e-post: info@bure.se senast onsdagen den 17 april 2002 kl 12.00. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos VPC AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett fredagen den 12 april 2002. Aktieägare som önskar företrädas av ombud, skall inlämna daterad fullmakt i original. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller dylikt. Ärenden 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Anförande av verkställande direktören 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2001 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2001 10. Beslut om disposition av bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 12. Beslut om antalet styrelseledamöter 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna 14. Val av styrelseledamöter 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier 17.a)Godkännande av beslut om nyemissioner av aktier i dotterbolaget Business Communication Group Scandinavia AB till ledande befattningshavare i nämnda bolag med dotterbolag b)Godkännande av beslut om nyemission av aktier i dotterbolaget Retea Abtillledande befattningshavare i nämnda bolag med dotterbolag c) Godkännande av beslut om nyemission av aktier i dotterbolaget Svenska PA System AB till ledande befattningshavare i nämnda bolag med dotterbolag d)Godkännande av beslut om nyemission av aktier i dotterbolaget Citat AB till ledande befattningshavare i nämnda bolag med dotterbolag. 18. Nomineringskommitté a)Fråga om inrättande av nomineringskommitté för nominering av styrelse inför 2003 års ordinarie bolagsstämma b)Fastställande av antalet ledamöter i nomineringskommittén c) Val av ledamöter till nomineringskommittén 19. Avslutande av stämman Utdelning (punkt 10) Styrelsen föreslår att kontantutdelning sker med 1,75 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås fredagen den 26 april 2002. Med denna avstäm ningsdag beräknas utbetalning av utdelning ske torsdagen den 2 maj 2002. Förslag till antal styrelseledamöter, styrelsearvoden och val av styrelse (punkt 12, 13 och 14) Den av bolagsstämman 2001 valda nomineringskommittén har underrättat bolaget att kommittén föreslår sju styrelseledamöter. Nominerings kommittén föreslår vidare att arvode skall utgå med 310 000 kronor till ordföranden och med 140 000 kronor till envar av de övriga av bolags stämman valda styrelseledamöterna som ej är fast anställda i bolaget. Nomineringskommittén föreslår slutligen omval av Gösta Wiking, Erling Gustafsson, Maria Lilja och Peter Sandberg samt nyval av Ulf Berg, Björn Björnsson och Håkan Larsson. I nomineringskommittén har ingått Christer Mattsson, Caroline af Ugglas och Ola Uhre, vilka företräder aktieägare med ett innehav om drygt 45 % av aktierna i bolaget. Förslag till arvoden till revisorerna och val av revisorer (punkt 13 och 15) Arvode till revisorerna föreslås för mandatperioden utgå med belopp som överenskommes mellan styrelsens ordförande, som representant för aktie ägarna och bolaget, och revisorerna. Omval av Bertel Enlund, Ernst & Young, och nyval av Anders Ivdal, KPMG, som revisorer samt omval av Staffan Landén, Ernst & Young, och nyval av Roger Mattsson, KPMG, som revisorssuppleanter föreslås. Förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 16) Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av högst så många egna aktier att bolagets innehav inte över stiger 10 % av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får ske på Stockholmsbörsen inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Styrelsen föreslår vidare att styrelsen bemyndigas att under ovan angiven tid, vid ett eller flera tillfällen, överlåta det antal egna aktier som bolaget innehar. Överlåtelse får ske genom överlåtelse på Stockholmsbörsen eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med företagsförvärv. Överlåtelse på Stockholmsbörsen får endast ske inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Syftet med förslaget är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och/eller i sam band med finansiering av företagsförvärv. Bolagsstämmans beslut avseende punkt 16 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Godkännande av beslut om nyemission av aktier i dotterbolaget Business Communication Group Scandinavia AB (punkt 17 a) (i) Godkännande av beslut om nyemission, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt till nyteckning, av aktier i Business Communication Group Scandinavia AB (BCG). Emissionen av aktier skall riktas till tio ledande befattningshavare i BCG med dotterbolag. Emissionen skall omfatta högst 77 615 (efter beslut och registrering av split 2:1 och fondemission 4:1) nyemitterade aktier, innebärande att Bures ägarandel, vid full teckning, späds ut från 100 % till 92,8 % av röster och kapital. Emissionskursen baseras på en marknadsvärdering av BCG om 172 000 000 kronor verifierad avErnst&Young under 2002. (ii) Godkännande av beslut om nyemission, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt till nyteckning, av aktier i BCG. Emissionen skall riktas till ledande befattningshavare, genom Castelino BV (ägarbolag), i BCG med dotterbolag och skall ske som en följd av ingånget avtal om aktie vverlåtelse mellan BCG och Castelino BV. /forts./ Betalning för nyemitterade aktier i BCG skall erläggas med apportegendom i form av tecknarens samtliga aktier i Lewis Holding AB (vilket bolag i sin tur äger majoriteten av de utestående aktierna i Appelberg Publishing Agency AB). Emissionen skall omfatta 84 599 (efter beslut och registrering av split 2:1 och fondemission 4:1) aktier, innebärande att Bures ägarandel, vid full teckning under punkt (i), späds ut från 92,8 % till 86 % av röster och kapital. Emissionsvillkoren baseras på en marknadsvärdering av BCG om 172 000 000 kronor verifierad av Ernst & Young under 2002. Godkännande av beslut om nyemission av aktier i dotterbolaget Retea AB (punkt 17 b) Godkännande av beslut om nyemission, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt till nyteckning, av aktier i Retea AB. Emissionen skall riktas till fyra ledande befattningshavare i Retea AB. Emissionen skall omfatta högst 39 758 (efter beslut och registrering av split 1 000:1) nyemitterade aktier, innebärande att Bures ägarandel, vid full teckning, späds ut från 100 % till 91 % av röster och kapital. Emissionskursen baseras på en marknadsvärdering av Retea AB om 30 000 000 kronor verifierad av Ernst & Young under 2002. Godkännande av beslut om nyemission av aktier i dotterbolaget Svenska PA System AB (punkt 17 c) Godkännande av beslut om nyemission, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt till nyteckning, av aktier i Svenska PA System AB. Emissionen skall riktas till fyra ledande befattningshavare i Svenska PA System AB med dotterbolag. Emissionen skall omfatta högst 408 163 (efter beslut och registrering av split 1 000:1) nyemitterade aktier, innebärande att Bures ägarandel, vid full teckning, späds ut från 100 % till 98 % av röster och kapital. Emissionskursen baseras på en marknads värdering av Svenska PA System om 210 000 000 kronor verifierad av Ernst & Young under 2002. Godkännande av beslut om nyemission av aktier i dotterbolaget Citat AB (punkt 17 d) Godkännande av beslut om nyemission, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt till nyteckning, av aktier i Citat AB. Emissionen skall riktas till ledande befattningshavare, genom Martin Malmros Ltd (ägarbolag), i Citat AB med dotterbolag och skall ske som en följd av ingånget avtal om aktieöverlåtelse mellan Citat AB och Martin Malmros Ltd. Betalning för nyemitterade aktier i Citat AB skall erläggas med apportegendom i form av tecknarens samtliga aktier (300 stycken) i Citat Communication Management AB (CCM). Emissionen skall omfatta 35 807 aktier, innebärande att Bures ägarandel späds ut från 74,06 % till 73,77 %. Emissionsvillkoren baseras på externa relativvärderingar av Citat AB respektive CCM genomförda av Ernst & Young under 2001. Bolagsstämmans beslut avseende godkännande av emissioner under punkterna 17 a) - 17 d) är giltiga endast om de biträdes av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Handlingarna avseende förslagen till beslut under punkterna 16 och 17 hålls tillgängliga för aktieägarna på Bures kontor på Mässans Gata 8 i Göteborg fr o m den 8 april 2002 samt översändes per post till de aktieägare som begär det. Göteborg i mars 2002 Bure Equity AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/25/20020325BIT00150/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/25/20020325BIT00150/wkr0002.pdf

wkr0001.doc

wkr0002.pdf