Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Bure Equity AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 6 november 2008 kl. 15:00 på Göteborg Convention Centre, Mässans Gata 20, Göteborg (Svenska Mässan, ingång till höger om entré 5, konferenssal J2). Entrén öppnas kl. 14:30.

ANMÄLAN
Aktieägare, som önskar delta i bolagsstämman, skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per torsdagen den 30 oktober 2008, dels anmäla sitt deltagande hos bolaget under adress Bure Equity AB, Box 5419, 402 29 Göteborg, per fax 031-708 64 82, per tel. 031-708 64 39, per e-post: info@bure.se eller via bolagets hemsida www.bure.se senast torsdagen den 30 oktober 2008 kl 12:00.

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos VPC AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett torsdagen den 30 oktober 2008.

OMBUD, FULLMAKT M.M.
Aktieägare som önskar företrädas av ombud, skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling. Blankett för fullmakt finns att hämta på www.bure.se.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
Totalt antal aktier och röster i bolaget uppgår till 92.639.637, varav bolaget per den 6 oktober 2008 innehar 8.724.957 egna aktier och röster.

ÄRENDEN
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordningen (§ 4 - Aktiekapital)
8. Beslut om utdelning av Bures hela innehav av aktier i AcadeMedia AB (publ)
9. Beslut om:
a) minskning av bolagets aktiekapital genom inlösen av återköpta aktier
b) ökning av bolagets aktiekapital genom fondemission
10. Avslutande av stämman

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG
Punkt 7 – Ändring av bolagsordning (§ 4 -Aktiekapital)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om en ändring av § 4 i bolagets bolagsordning. Nuvarande lydelse: "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 300.000.000 kronor och högst 1.200.000.000 kronor." Föreslagen ny lydelse: "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100.000.000 kronor och högst 400.000.000 kronor."

Punkt 8 - Utdelning av Bures hela innehav av aktier i AcadeMedia AB (publ)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut att samtliga aktier som Bure Equity äger i AcadeMedia AB (publ) (”AcadeMedia”), efter genomförande av apportemission varigenom Bure tillskjuter samtliga aktier i Anew Learning AB mot erhållande av bland annat nyemitterade aktier i AcadeMedia, delas ut till Bures aktieägare. Härvid skall tio (10) aktier i Bure medföra rätt till en (1) aktie av serie B i AcadeMedia. Den föreslagna utdelningen av aktier i AcadeMedia uppgår, baserat på marknadsvärdet för AcadeMedia-aktien per den 3 oktober, till cirka 772 MSEK, vilket motsvarar cirka 9,20 kronor per utestående aktie. Verkställande av utdelningen förutsätter att samtliga aktier av serie A i AcadeMedia konverteras till aktier av serie B. Som avstämningsdag för rätt till utdelning av aktier i AcadeMedia föreslås den 14 november 2008.

Erhållna överskjutande aktier vilka inte motsvarar en hel aktie i AcadeMedia kommer att bokas bort från respektive aktieägares VP-konto och säljas courtagefritt genom Swedbanks försorg för respektive aktieägares räkning.

Punkt 9 a) - Minskning av bolagets aktiekapital genom inlösen av återköpta aktier
Bure har med stöd av bemyndigande beslutat av årsstämman 2008 genomfört återköp av totalt 8.724.957 egna aktier, envar med ett kvotvärde om cirka 3,24 kronor, motsvarande cirka 9,42 procent av samtliga aktier i bolaget. Eftersom styrelsen inte har för avsikt att använda de återköpta aktierna för något speciellt ändamål, har styrelsen gjort bedömningen att det är lämpligt att nu inlösa dem. I anledning härav föreslår styrelsen att stämman beslutar att bolagets aktiekapital skall nedsättas med 28.263.923,31 kronor genom inlösen utan återbetalning av de 8.724.957 aktier som Bure återköpt. Ändamålet med nedsättningen är att det belopp med vilket aktiekapitalet minskas skall överföras till fritt eget kapital. Styrelsen kommer härigenom att ha möjlighet att med utnyttjande av bemyndigandet från årsstämman 2008 genomföra ytterligare förvärv av egna aktier i syfte att anpassa kapitalstrukturen till bolagets behov.

Punkt 9 b) - Ökning av bolagets aktiekapital genom fondemission
Som ett led i inlösen av egna aktier föreslår styrelsen – villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 9 a) ovan – att stämman beslutar att bolagets aktiekapital skall ökas genom fondemission med 28.263.923,31 kronor, genom överföring av 28.263.923,31 kronor från fritt eget kapital till aktiekapitalet, varvid inga nya aktier skall ges ut.

Skälet till styrelsens förslag är att beslutet enligt punkt 9 a) ovan kan verkställas utan den tidsutdräkt som annars följer av inhämtande av Bolagsverkets tillstånd om bolaget samtidigt med minskningsbeslutet vidtar åtgärd som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

MAJORITETSKRAV
För giltiga beslut avseende punkterna 7 och 9 enligt ovanstående förslag krävs att besluten biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

BEMYNDIGANDE
VD, eller den VD utser, föreslås bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av besluten hos Bolagsverket.
________________

Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 7, 8 och 9, innefattande övriga enligt aktiebolagslagen nödvändiga handlingar samt informationsmaterial avseende punkt 8, hålls tillgängliga för aktie¬ägarna på Bure Equity ABs kontor på Mässans Gata 8 i Göteborg och på bolagets hemsida www.bure.se från och med torsdagen den 23 oktober 2008 samt översändes per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Göteborg i oktober 2008
Bure Equity AB (publ)
Styrelsen

wkr0003.pdf