Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Bure Equity AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 23 april 2008 kl. 16:30 i Chalmers kårhus, konferenssal RunAn, Chalmersplatsen 1, Göteborg. Entrén, som är gemensam med bolagets årsstämma samma dag (årsstämman börjar kl 15:00), öppnas kl 14:00.

ANMÄLAN
Aktieägare, som önskar delta i bolagsstämman, skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per torsdagen den 17 april 2008, dels anmäla sitt deltagande hos bolaget under adress Bure Equity AB, Box 5419, 402 29 Göteborg, via bolagets hemsida www.bure.se, per tel 031-708 64 39, per fax 031-708 64 82 eller per e-post: info@bure.se senast torsdagen den 17 april 2008 kl. 12.00.

Observera att anmälan till bolagets årsstämma, som hålls samma dag kl. 15:00, även utgör anmälan till denna extra bolagsstämma. Har anmälan till årsstämman redan skett behöver följaktligen inte någon ytterligare anmälan göras med anledning av den extra bolagsstämman, som kommer att hållas omedelbart efter årsstämman och i samma lokal.

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos VPC AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett torsdagen den 17 april 2008.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud, skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

ÄRENDEN
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Styrelsens förslag till beslut om minskning av bolagets aktiekapital
8. Styrelsens förslag till beslut om minskning av bolagets reservfond
9. Avslutande av stämman

BESLUTSFÖRSLAG
PUNKT 7) - Styrelsens förslag till beslut om minskning av bolagets aktiekapital
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut i enlighet med följande förslag:
1. Minskning av bolagets aktiekapital skall ske utan indragning av aktier för avsättning till fri fond att användas i samband med förvandlingen av bolaget från ett investmentbolag till en rörelsedrivande koncern inom utbildning.
2. Bolagets aktiekapital, uppgående till 842.057.619,23 kronor skall minskas med högst 542.057.619,23 kronor.

Genomförande av förslaget förutsätter att Bolagsverket, eller i tvistiga fall allmän domstol, ger sitt tillstånd till minskning av aktiekapitalet.

PUNKT 8) - Styrelsens förslag till beslut om minskning av bolagets reservfond
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut i enlighet med följande förslag:
Bolagets reservfond uppgående till 671.360.886 kronor minskas med högst 671.360.886 kronor för avsättning till fri fond att användas i samband med förvandlingen av bolaget från ett investmentbolag till en rörelsedrivande koncern inom utbildning.

Genomförande av förslaget förutsätter att Bolagsverket, eller i tvistiga fall allmän domstol, ger sitt tillstånd till minskning av reservfonden.
________________

Styrelsen föreslår dessutom att bolagsstämman godkänner att VD, eller den VD utser, bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av besluten hos Bolagsverket.
________________

För giltigt beslut avseende punkten 7 enligt ovanstående förslag krävs att beslutet biträtts av
aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.
________________

Totalt antal aktier och röster i bolaget uppgår till 98.377.837, varav bolaget per den 7 april 2008 innehar 5.738.200 egna aktier och röster.
________________

Styrelsens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga för aktieägarna på Bure Equity ABs kontor på Mässans Gata 8 i Göteborg, och på bolagets hemsida www.bure.se, från och med onsdagen den 9 april 2008 samt översändes per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Göteborg i april 2008
Styrelsen

wkr0003.pdf