KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BURE EQUITY AB (PUBL)

Aktieägarna i Bure Equity AB kallas till extra bolagsstämma måndagen den 3 september 2007 kl 14.00 på Göteborg Convention Centre, Mässans Gata 20, Göteborg (Svenska Mässan, ingång till höger om entré 5, konferenssal J2). Entrén öppnas kl 13.30.

ANMÄLAN

Aktieägare, som önskar delta i bolagsstämman, skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per tisdagen den 28 augusti 2007, dels anmäla sitt deltagande hos bolaget under adress Bure Equity AB, Box 5419, 402 29 Göteborg eller per fax 031-708 64 82 eller per tel 031-708 64 39 eller per e-post: info@bure.se senast tisdagen den 28 augusti 2007 kl 12:00.

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos VPC AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett tisdagen den 28 augusti 2007.
Aktieägare som önskar företrädas av ombud, skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

ÄRENDEN
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Styrelsens förslag till optionsprogram i dotterbolaget Länia Material AB
8. Styrelsens förslag till beslut om:
a) minskning av bolagets aktiekapital genom inlösen av aktier
b) ökning av bolagets aktiekapital genom fondemission
9. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier
10. Avslutande av stämman

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 7 - Styrelsens förslag till optionsprogram i dotterbolaget Länia Material AB
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner införandet av optionsprogram i dotterbolaget Länia Material AB, org. nr 556548-1289.

Programmet avser köpoptioner på aktier i Länia Material AB, som i sin tur äger Textilia Tvätt & Textilservice AB och Textilia Rimbo AB. Optionerna erbjuds de anställda till marknadsvärde fastställt vid förvärvstidpunkten. Antalet erbjudna optioner motsvarar 9,9 procent av Bures innehav (99 optioner). Länia Material AB har inte några utestående optionsprogram sedan tidigare. Programmet erbjuds i sin helhet till verkställande direktören inom Textilia-koncernen. Optionens löptid är 5 år och kan utnyttjas för förvärv av aktier under perioden 1 – 30 september 2012 eller vid den tidigare tidpunkt då företagets aktier noteras eller övergår i annans ägo. Lösenpriset motsvarar 20.000 kronor per aktie per idag med en uppräkning om 8 procent årligen, vilket vid löptidens slut motsvarar 29.387 kronor per aktie. Då köpoptionerna överlåts till marknadspris uppkommer inga sociala avgifter eller kostnader i enlighet med IFRS 2. Vid en bedömd framtida volatilitetsnivå om 20 procent samt antagande om aktievärde vid erbjudandetidpunkten om 20.000 kronor blir värdet per köpoption 2.042 kronor. Det bedömda marknadsvärdet, som ligger till grund för förvärvspriset enligt villkoren, baseras på en värdering som utförts av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Styrelsens motiv till ovanstående program är att säkerställa en god utveckling i bolaget genom att likställa den långsiktiga målbilden mellan verkställande direktören och ägarna.

För giltigt beslut förutsätts att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 8 a) - Minskning av bolagets aktiekapital genom inlösen av aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut i enlighet med följande förslag:
1. Minskning av bolagets aktiekapital skall ske genom indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna på nedan angivna villkor.
2. Bolagets aktiekapital om 840.427.249,50 kronor, fördelat på 108.923.767 aktier, skall minskas med högst 82.113.380,50 kronor.
3. Aktieägarna - utom bolaget självt (som innehar 2.500.000 aktier i egen räkning) - skall för varje aktie i bolaget erhålla en (1) inlösenrätt. Inlösenrätter berättigar till inlösen av aktier i bolaget. Det erfordras 10 inlösenrätter för inlösen av en (1) aktie.
4. För varje inlöst aktie utbetalas ett kontantbelopp om 54 kronor, varvid 7,7157 kronor, motsvarande akties kvotvärde, tas från aktiekapitalet. Överkursen om 46,2843 kronor tas från fritt eget kapital. För varje inlöst aktie utbetalas 54 kronor. Inlösenprogrammets slutliga storlek är beroende av i vilken omfattning aktieägarna väljer att ansluta sig till erbjudandet. Om samtliga inlösenrätter utnyttjas, kommer det totala inlösenbeloppet att uppgå till 574.688.304 kronor.
5. Som avstämningsdag för fastställande av rätt att erhålla inlösenrätt föreslås den 10 september 2007.
6. Anmälningstiden för inlösen skall löpa under perioden från och med den 14 september 2007 till och med den 12 oktober 2007.
7. Betalning för inlösta aktier skall erläggas senast tionde bankdagen efter att Bolagsverket registrerat detta beslut och beslutet om fondemission enligt punkt b) nedan.
Beslut om minskning av bolagets aktiekapital genom inlösen av aktier förutsätter att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 8 b) - Ökning av bolagets aktiekapital genom fondemission
Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital skall ökas genom fondemission med 83.000.000 kronor, genom överföring av 83.000.000 kronor från fritt eget kapital. Inga nya aktier skall ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet.

Styrelsen föreslår dessutom att bolagsstämman godkänner att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av besluten under punkterna 8a) och 8b) hos Bolagsverket.

Punkt 9 - Bemyndigande avseende förvärv av egna aktier
Bure äger egna aktier till ett totalt antal om 2.500.000 aktier, motsvarande ca 2,30 procent av samtliga aktier i bolaget. Styrelsens förslag innebär att styrelsen skall bemyndigas att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst så många egna aktier att Bures innehav inte vid någon tid överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget och vidare förutsatt att det efter återköp fortfarande finns full täckning för bolagets bundna egna kapital. Förvärv skall få ske på den Nordiska Börsen med iakttagande av vid var tid gällande lag och god sed på aktiemarknaden. Syftet med styrelsens förslag är att styrelsen fortlöpande skall kunna anpassa kapitalstrukturen till bolagets behov för att därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

________________

Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 7, 8 och 9, innefattande övriga enligt Aktiebolagslagen nödvändiga handlingar, hålls tillgängliga för aktie¬ägarna på Bure Equity ABs kontor på Mässans Gata 8 i Göteborg från och med måndagen den 20 augusti 2007 samt översändes per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Vidare hålls nämnda handlingar tillgängliga på Bure Equity ABs hemsida www.bure.se från och med måndagen den 20 augusti 2007.


Göteborg i augusti 2007
Styrelsen

wkr0001.pdf