Kallelse till extra bolagsstämma i Bure Equity AB (publ)

Aktieägarna i Bure Equity AB kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 20 juni 2006 kl 15.00 på Göteborg Convention Centre, Mässans Gata 20, Göteborg (Svenska Mässan, ingång till höger om entré 5, konferenssal J2). Entrén öppnas kl 14.30.

ANMÄLAN Aktieägare, som önskar delta i bolagsstämman, skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per onsdagen den 14 juni 2006, dels anmäla sitt deltagande hos bolaget under adress Bure Equity AB, Box 5419, 402 29 Göteborg eller per fax 031-708 64 82 eller per tel 031-708 64 39 eller per e-post: info@bure.se senast onsdagen den 14 juni 2006 kl 12:00. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos VPC AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett onsdagen den 14 juni 2006. Aktieägare som önskar företrädas av ombud, skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling. ÄRENDEN 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två justerare 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Styrelsens förslag till beslut om fastställande av komplettering av gällande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen 8. Styrelsens förslag till aktie- och optionsprogram i dotterbolag: (a) Citat Group AB (b) Cygate AB (c) Mercuri International Group AB 9. Avslutande av stämman BESLUTSFÖRSLAG Punkt 7 - Komplettering av gällande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Vid årsstämma den 27 april 2006 fastställdes principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsens förslag till beslut om komplettering avser i huvudsak att principerna utsträcks till att vara vägledande även för bolagsledningarna i portföljbolag. Punkt 8 - Styrelsens förslag till aktie- och optionsprogram i dotterbolag Styrelsen föreslår att stämman godkänner införandet av aktie- och optionsprogram i dotterbolagen Citat Group AB, Cygate AB och Mercuri International Group AB. Samtliga nedanstående program erbjuds de anställda till marknadsvärden, bekräftade av oberoende värdering genomförd av ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB (ÖPWC), fastställda vid erbjudandetidpunkterna. Punkt 8(a) - Optionsprogram i Citat Group AB Programmet avser köpoptioner avseende aktier i Citat Group AB. Antalet erbjudna optioner motsvarar 8 procent av Bures innehav (720 654 optioner). Bolaget har inte några utestående optionsprogram sedan tidigare. Antalet deltagare uppgår till högst 8 personer. Optionens löptid är 5 år och köp med stöd av optionen kan ske under perioden 1-31 augusti 2011 eller vid den tidigare tidpunkt då företagets aktier noteras eller övergår i annans ägo. Lösenkursen motsvarar aktiens beräknade marknadsvärde per idag med en uppräkning om 10 procent årligen, vilket vid löptidens slut motsvarar 46,50 kronor. Då köpoptionerna överlåts till marknadspris uppkommer inga sociala avgifter eller kostnader i enlighet med IFRS 2 för bolaget. Värdet per köpoption har av ÖPWC fastställts till 2,20 kronor. Punkt 8(b) - Aktie- och optionsprogram i Cygate AB Programmet avser dels köpoptioner till ca 10 anställda i Sverige, dels försäljning av aktier till ca 5 anställda i Finland. Köpoptionerna avser aktier i Cygate AB. Optionerna erbjuds de anställda till marknadsvärde, fastställt vid förvärvstidpunkten. Antalet erbjudna optioner motsvarar 6,9 procent av utestående aktier i Cygate AB (36 757 975 optioner). Bolaget har inte några utestående optionsprogram sedan tidigare. Antalet deltagare uppgår till högst 15 personer. Optionens löptid är 5 år och köp med stöd av optionen kan ske under perioden 1-31 augusti 2011 eller vid den tidigare tidpunkt då företagets aktier noteras eller övergår i annans ägo. Lösenkursen motsvarar aktiens beräknade marknadsvärde per idag med en uppräkning om 10 procent årligen, vilket vid löptidens slut motsvarar 1,21 kronor. Då såväl köpoptionerna som aktierna överlåts till marknadspris uppkommer inga sociala avgifter eller kostnader i enlighet med IFRS 2 för bolaget. Värdet per köpoption har av ÖPWC fastställts till 0,07 kronor. Värdet per aktie har av ÖPWC fastställts till 0,75 kronor. Erbjudandet omfattar maximalt 3 procent av utestående aktier i Cygate (15 981 728 aktier). Punkt 8(c) - Optionsprogram i Mercuri International Group AB Programmet innebär att ca 70 anställda förvärvar 80 procent av aktierna i ett nybildat, svenskt aktiebolag. Resterande 20 procent förvärvas av Bure Equity AB. Bolagets tillgångar utgörs i sin helhet av köpoptioner utställda på Bures aktier i Mercuri International Group AB. Antalet köpoptioner skall motsvara 25 procent av aktierna i Mercuri International Group AB (250 optioner). Bolaget har inte några utestående optionsprogram sedan tidigare. Lösenpriset skall motsvara beräknat marknadsvärde per idag uppräknat med 10 procent årligen, vilket vid löptidens slut motsvarar 442 840 kronor. Köpoptionernas löptid är 5 år och aktier kan köpas med stöd av optionerna under perioden 1-31 augusti 2011 eller vid den tidigare tidpunkt då bolagets aktier noteras eller övergår i annans ägo. Då samtliga transaktioner sker till marknadsvärde uppkommer inga sociala avgifter för deltagare beskattade i Sverige. Redovisning av premierna för köpoptionerna kommer att ske i enlighet med IFRS 2. Avseende utländska deltagare kan sociala avgifter komma att uppstå i vissa länder. De sociala avgifterna kommer att kostnadsföras under programmets löptid baserat på värdeförändringen i den underliggande aktien. Värdet per köpoption har av ÖPWC fastställts till 19.340 kronor. ________________ För giltiga beslut avseende punkterna 8(a)-(c) enligt styrelsens ovanstående förslag krävs att besluten biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 7 och 8(a)-(c) hålls tillgängliga för aktieägarna på Bure Equity ABs kontor på Mässans Gata 8 i Göteborg från och med fredagen den 2 juni 2006 samt översändes per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Vidare hålls nämnda handlingar tillgängliga på Bure Equity ABs hemsida www.bure.se från och med fredagen den 2 juni 2006. Göteborg i juni 2006 Styrelsen

wkr0028.pdf