Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Bure Equity AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 11 december 2008 kl. 17:00 på Göteborg Convention Centre, Mässans Gata 20, Göteborg (Svenska Mässan, ingång till höger om entré 5, konferenssal R2). Entrén öppnas kl. 16:30.

ANMÄLAN
Aktieägare, som önskar delta i bolagsstämman, skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per fredagen den 5 december 2008, dels anmäla sitt deltagande hos bolaget under adress Bure Equity AB, Box 5419, 402 29 Göteborg eller per fax 031-708 64 82 eller per tel 031-708 64 39 eller per e-post: info@bure.se senast fredagen den 5 december 2008 kl. 12:00. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos VPC AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett fredagen den 5 december 2008.

Ombud, fullmakt m.m.
Aktieägare som önskar företrädas av ombud, skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling. Blankett för fullmakt finns att hämta på www.bure.se.

ÄRENDEN
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om:
a) minskning av bolagets aktiekapital genom inlösen av aktier
b) ökning av bolagets aktiekapital genom fondemission
8. Avslutande av stämman


STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG
Punkt 7 a) - Minskning av bolagets aktiekapital genom inlösen av aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut i enlighet med följande förslag:
1. Minskning av bolagets aktiekapital skall ske genom indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna på nedan angivna villkor.
2. Bolagets aktiekapital om 300.100.000,00 kronor, fördelat på 83.914.680 aktier skall minskas med högst 120.040.000 kronor motsvarande högst 33.565.872 aktier, envar med ett kvotvärde om 3,576251 kronor.
3. Aktieägarna skall för varje aktie i bolaget erhålla en (1) inlösenrätt. Fem (5) inlösenrätter berättigar till inlösen av två (2) aktier i bolaget.
4. För varje inlöst aktie utbetalas ett kontantbelopp om 30 kronor, varvid 3,576251 kronor, motsvarande akties kvotvärde, tas från aktiekapitalet. Överkursen om 26,423749 tas från fritt eget kapital. Om samtliga inlösenrätter utnyttjas kommer det totala inlösenbeloppet att uppgå till 1.006.976.160 kronor.
5. Som avstämningsdag för fastställande av rätt att erhålla inlösenrätt föreslås den 16 december 2008.
6. Anmälningstiden för inlösen skall löpa under perioden från och med den 22 december 2008 till och med den 23 januari 2009.
7. Betalning för inlösta aktier skall erläggas senast tionde bankdagen efter att Bolagsverket registrerat detta beslut och beslutet om fondemission enligt punkt b) nedan.
För aktieägare som av förbiseende inte deltar i inlösenprogrammet skall tillämpas ett förfarande som ger dem kompensation genom att Swedbank efter anmälningsfristens utgång men enligt villkoren i övrigt får lösa in aktier (dock högst 2.000.000 aktier) för att utbetala inlösenbeloppen med avdrag för sina kostnader till de aktieägare som har ett outnyttjat innehav av inlösenrätter. Kompensationen per inlösenrätt kan dock högst utgå med vad som skulle ha betalats per inlösenrätt vid courtagefri försäljning av inlösenrätter.

Punkt 7 b) - Ökning av bolagets aktiekapital genom fondemission
Som ett led i inlösenförfarandet föreslår styrelsen – villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7 a) ovan – att stämman beslutar att bolagets aktiekapital skall ökas genom fondemission genom överföring från fritt eget kapital. Inga nya aktier skall ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. Aktiekapitalet skall ökas med belopp motsvarande minst minskningsbeloppet, dock högst 120.040.000 kronor.
Skälet till styrelsens förslag är att beslutet enligt punkt 7 a) skall kunna verkställas utan den tidsutdräkt som annars följer av inhämtande av Bolagsverkets tillstånd om bolaget samtidigt med minskningsbeslutet vidtar åtgärd som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

MAJORITETSKRAV
För giltigt beslut avseende punkten 7 a) enligt ovanstående förslag krävs att beslutet biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

BEMYNDIGANDE
VD, eller den VD utser, föreslås bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av besluten hos Bolagsverket.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
Totalt antal aktier och röster i bolaget uppgår till 83.914.680, varav bolaget innehar 0 egna aktier.

FULLSTÄNDIGA HANDLINGAR
Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkten 7, innefattande övriga enligt aktiebolagslagen nödvändiga handlingar, hålls tillgängliga för aktieägarna på Bure Equity ABs kontor på Mässans Gata 8 i Göteborg och på bolagets hemsida www.bure.se från och med torsdagen den 27 november 2008 samt översändes per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Göteborg i november 2008
BURE EQUITY AB (publ)
Styrelsen

wkr0003.pdf