Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Bure Equity AB (publ) Aktieägarna i Bure Equity AB (nedan kallat Bure) kallas till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 21 maj 2003 kl 15.00 i Kongresshallen, Mässans Gata 8, Göteborg. Entrén öppnas kl 14.00. Anmälan Aktieägare, som önskar delta i bolagsstämman, skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per fredagen den 9 maj 2003 dels anmäla sitt deltagande hos bolaget under adress Bure Equity AB, Box 5419, 402 29 Göteborg eller per fax 031-778 58 38 eller per tel 031- 708 64 39 eller 031-708 64 49 eller per e-post: info@bure.se senast torsdagen den 15 maj 2003 kl 12.00. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos VPC AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett fredagen den 9 maj 2003. Aktieägare som önskar företrädas av ombud, skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling. Ärenden 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Anförande av verkställande direktören 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2002 9. Beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2002 b) om behandling av ansamlad förlust enligt den fastställda balansräkningen för moderbolaget c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall utses av stämman 11. Fastställande av arvode åt styrelsen 12. Fastställande av arvode åt revisorerna 13. Val av styrelseledamöter 14. Förslag att utse minoritetsrevisor 15. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen och beslut om nedsättning av aktiekapitalet 16.Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen och beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier och emission av förlagsbevis förenade med avskiljbara optionsrätter 17. Förslag till beslut om nomineringskommitté: a) Styrelsens förslag om inrättande av nomineringskommitté och om fastställande av instruktion för denna, respektive b) Sveriges Aktiesparares Riksförbunds förslag att utse en nomineringskommitté 18.Förslag till beslut från Sveriges Aktiesparares Riksförbund att ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté och att utse en revisionskommitté 19. Avslutande av stämman Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen och beslut om nedsättning av aktiekapitalet (punkt 15) Styrelsen beslutade den 6 april 2003 om nyemission av aktier och emission av förlagsbevis förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. Styrelsens beslut om emissioner är villkorade bland annat av att stämman fattar beslut om nedsättning av aktiekapitalet till 81 825 000 kronor. Mot bakgrund därav föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen innebärande dels minskning av akties nominella belopp från 10 kronor till 75 öre och dels att bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 81 825 000 kronor och högst 327 300 000 kronor. Vidare föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om nedsättning av bolagets aktiekapital med 1 009 175 000 kronor, från 1 091 000 000 kronor till 81 825 000 kronor, för omedelbar täckning av förlust enligt fastställd balansräkning för räkenskapsåret 2002. Nedsättningen av aktiekapitalet skall genomföras genom minskning av akties nominella belopp från 10 kronor till 75 öre. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen och beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier och emission av förlagsbevis förenade med avskiljbara optionsrätter (punkt 16) Styrelsen beslutade den 6 april 2003 om nyemission av aktier och emission av förlagsbevis förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. Styrelsens beslut om emissioner är villkorade bland annat av att stämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen innebärande att bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 243 500 000 kronor och högst 974 000 000 kronor. Mot bakgrund därav föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet härmed. Vidare föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier och emission av förlagsbevis med avskiljbara optionsrätter, vilka besluts huvudsakliga innehåll anges nedan. Bolagets aktiekapital skall ökas med högst 162 150 000 kronor genom nyemission av högst 216 200 000 aktier till teckningskurs om 75 öre per aktie. Bolagets aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, under förutsättning att aktieägaren utnyttjar sin företrädesrätt i förhållande till såväl nyemissionen av aktier som den nedan nämnda emissionen av förlagsbevis förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning. Bolaget skall uppta ett förlagslån om högst 729 675 000 kronor genom emission av högst 108 100 000 förlags-bevis om vardera nominellt 6,75 kronor till emissionskurs om 5,44 kronor per förlagsbevis förenat med avskiljbara optionsrätter. Varje förlagsbevis skall vara förenat med nio avskiljbara optionsrätter som var och en ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget till teckningskurs om 75 öre, under perioden från och med den 15 juli 2003 till och med den 15 juni 2007. Bolagets aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna förlags-bevisen med avskiljbara optionsrätter, under förutsättning att aktieägaren utnyttjar sin företrädesrätt i förhållande till såväl emissionen av förlagsbevis som den ovan nämnda nyemissionen av aktier. Avstämningsdag för de båda emissionerna skall vara den 27 maj 2003. Teckning i de båda emissionerna skall ske under perioden den 2 juni 2003 till den 19 juni 2003. Styrelsen skall ha rätt att förlänga teckningstiden. Förslag till beslut om antal styrelseledamöter, styrelsearvoden och val av styrelse (punkt 10, 11 och 13) Den av bolagsstämman 2002 valda nomineringskommittén har underrättat bolaget att kommittén föreslår (i) att sex styrelseledamöter utses, (ii) att arvode (oförändrat) skall utgå med 310 000 kronor till ordföranden och med 140 000 kronor till envar av de övriga av bolagsstämman valda styrelseledamöterna som ej är fast anställda i bolaget och (iii) omval av Ulf Berg, Björn Björnsson och Håkan Larsson samt nyval av Heinrich Blauert, Helena Levander och Lennart Svantesson. Gösta Wiking och Peter Sandberg har på egen begäran lämnat styrelsen under året. Erling Gustafsson och Maria Lilja har avböjt omval. I nomineringskommittén har ingått Gösta Wiking, Caroline af Ugglas, Lars Ingelmark och Martin Svalstedt. Nomineringskommitténs förslag stöds av aktieägare representerande cirka 20 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Utdelning Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2002 inte lämnas. Årsredovisning och övriga handlingar Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2002 samt handlingar avseende förslagen till beslut under punkterna 14 till 18 hålls tillgängliga för aktieägarna på Bure Equity AB:s kontor på Mässans Gata 8 i Göteborg från och med den 7 maj 2003 samt översändes per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Göteborg i april 2003 STYRELSEN ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/22/20030422BIT00290/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/22/20030422BIT00290/wkr0002.pdf

wkr0001.doc

wkr0002.pdf