Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2005

Aktieägarna i Bure Equity AB (publ) kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 26 april 2005 kl 15:00 i Chalmers kårhus, konferenssal RunAn, Chalmersplatsen 1, Göteborg. Entrén öppnas kl 14.00.

Anmälan Aktieägare, som önskar delta i bolagsstämman, skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per fredagen den 15 april 2005 dels anmäla sitt deltagande hos bolaget under adress Bure Equity AB, Box 5419, 402 29 Göteborg eller per fax 031-708 64 82 eller per tel 031-708 64 39 eller per e-post: info@bure.se senast onsdagen den 20 april 2005 kl 12.00. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos VPC AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett fredagen den 15 april 2005. Aktieägare som önskar företrädas av ombud, skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling. Ärenden 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två justerare 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Anförande av verkställande direktören 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2004 9. Beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2004 b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall utses av stämman 11. Fastställande av arvode åt styrelsen 12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande 13. Fastställande av arvode åt revisorerna 14. Fastställande av principer för utseende av valberedning 15. Övriga frågor 16. Avslutande av stämman Beslutsförslag Punkt 9 b Då utdelningsbara medel saknas kan vinstutdelning ej ske. Nomineringskommittén - bestående av Bert Ekström, Harald Lundén Kapitalförvaltning, Torsten Johansson, Handelsbanken Kapitalförvaltning, och Patrik Tigerschiöld, Skanditek Industri¬förvaltning - har framlagt följande förslag till beslut såvitt avser punkterna 2,11 och 13 samt hantering av förslagsställande under punkterna 10 och 12. Punkt 2 Till stämmans ordförande föreslås styrelseordförande Patrik Tigerschiöld Punkt 10 Nomineringskommittén har beslutat offentliggöra förslag till antalet styrelseledamöter den 11 april 2005. Punkt 11 Arvoden till styrelseledamöter, som ej uppbär lön av bolaget, föreslås oförändrat utgå med 310.000 kronor till ordförande och 140.000 kronor vardera till övriga ledamöter. Punkt 12 Nomineringskommittén har beslutat att offentliggöra förslag till styrelse och styrelseordförande den 11 april 2005. Punkt 13 Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning. Nomineringskommitténs ovannämnda förslag stöds av aktie¬ägare representerande cirka 14 procent av röstetalet för samt¬liga aktier i bolaget. Punkt 14 Aktieägare representerande ca 14 procent av rösterna i bolaget har föreslagit att ordinarie bolagsstämman den 26 april 2005 skall anta instruktion avseende utseende av valberedning. Val¬beredningen skall bereda och framlägga förslag för aktieägarna i bolaget avseende - val av stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelse¬ordförande och, i förekommande fall, revisorer, och - beslut om styrelsearvode, uppdelat mellan ordförande, övriga styrelseledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete, samt om revisorsarvode. Valberedningen skall enligt instruktionen bestå av fyra leda¬möter. Styrelsens ordförande, som skall ingå i valberedningen, skall - senast vid utgången av tredje kvartalet varje år - se till att bolagets tre största aktieägare erbjuds att vardera utse en leda¬mot att ingå i valberedningen. Mandatperioden är ett år. Val¬beredningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före bolagets ordinarie bolagsstämma. Enskilda aktie¬ägare i bolaget skall kunna lämna förslag till valberedningen för vidare ut¬värdering inom ramen för dess arbete. ¬ Instruktionen inne¬håller vidare regler för nominering, samman¬kallande, uppgifter för valberedningen, hur vakans i val¬bered¬ningen skall hanteras, beslutförhet, kommunika¬tion med bolaget m.m. Valberedningen skall löpande utvärdera instruk¬tionen och kommitténs arbete och till bolagsstämman lämna förslag på sådana ändringar av instruktionen valberedningen bedömt vara lämpliga. Årsredovisning och övriga handlingar Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2004 samt fullständigt förslag till beslut under punkten 14 hålls tillgängliga för aktieägarna på Bure Equity ABs kontor på Mässans Gata 8 i Göteborg från och med tisdagen den 12 april 2005 samt över¬sändes per post till de aktieägare som begär det och uppger sin post¬adress. Göteborg i mars 2005 Styrelsen __________________________________________________ Bure Equity AB (publ), org nr 556454-8781 Mässans Gata 8, Box 5419, 402 29 Göteborg Tel 031-708 64 00 • Fax 031-708 64 80 info@bure.se • www.bure.se

wkr0010.pdf