Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Bure Equity AB (publ) Aktieägarna i Bure Equity AB kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 29 april 2004 kl 15.00 i Chalmers kårhus, konferenssal RunAn, Chalmersplatsen 1, Göteborg. Entrén öppnas kl 14.00. Anmälan Aktieägare, som önskar delta i bolagsstämman, skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per måndagen den 19 april 2004 dels anmäla sitt deltagande hos bolaget under adress Bure Equity AB, Box 5419, 402 29 Göteborg eller per fax 031-708 64 86 eller per tel 031-708 64 39 eller per e-post: info@bure.se senast fredagen den 23 april 2004 kl 12.00. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos VPC AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett måndagen den 19 april 2004. Aktieägare, som önskar företrädas av ombud, skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling. Ärenden 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två justerare 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Anförande av verkställande direktören 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncern-revisionsberättelse för räkenskapsåret 2003 9. Beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2003 b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall utses av stämman 11. Fastställande av arvode åt styrelsen 12. Val av styrelseledamöter 13.Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (§§ 8-10) 14. Fastställande av arvode åt revisorerna 15. Val av revisorer 16.Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att överlåta bolagets återköpta egna aktier 17.Förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförbund att bolagsstämman skall besluta om att: a) inrätta bolagsstämmovald nomineringskommitté b)ge styrelsen i uppdrag att inrätta ersättningskommitté c)ge styrelsen i uppdrag att inrätta revisionskommitté Om ersättningskommitté respektive revisionskommitté redan finns begär Aktiespararna att kommittéernas arbete och funktioner redovisas 18. Övriga frågor 19. Avslutande av stämman Beslutsförslag Punkt 9 b) Då utdelningsbara medel saknas kan vinstutdelning ej ske. Punkt 10-12 Nomineringskommittén föreslår (i) att sex styrelseledamöter utses, (ii) att arvode till styrelseledamöterna skall utgå med totalt 870 000 kronor (oförändrat) att fördelas mellan ordföranden och övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter, som ej är fast anställda i bolaget, enligt styrelsens egen fördelning samt (iii) att ett extra arvode om 310 000 kronor tilldelas styrelsens ordförande för extraordinära arbetsinsatser under 2003. Till styrelseledamöter föreslås Ulf Berg, Björn Björnsson, Håkan Larsson, Helena Levander och Lennart Svantesson (samtliga omval) samt Patrik Tigerschiöld (nyval). Heinrich Blauert har avböjt omval. I nomineringskommittén har ingått Håkan Larsson, Patrik Tigerschiöld och Lars Ingelmark. Nomineringskommitténs ovannämnda förslag stöds av aktieägare representerande cirka 18 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Punkt 13 Nomineringskommittén föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningens §§ 8-10, innebärande: § 8 att gränserna för antalet revisorer och suppleanter ändras från nuvarande två revisorer med två suppleanter till en eller två revisorer med eller utan suppleanter samt att uttryckligen anges att registrerat revisionsbolag kan väljas till revisor; § 9 i) att kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet eller annan rikstäckande dagstidning; iii)att ordinarie bolagsstämma skall hållas senast under juni månad; v) att bestämmelsen om rösträtt utgår; samt § 10 att bestämmelsen om avstämningsförbehåll anpassas till nu gällande bestämmelse i aktiebolagslagen. Dessutom föreslås att vissa smärre språkliga och redaktionella ändringar görs i angivna paragrafer. Punkt 14 Nomineringskommittén föreslår att arvode utgår till revisorerna enligt av bolaget godkänd räkning. Punkt 15 Nomineringskommittén föreslår att en revisor väljes, utan suppleant, samt att till ny revisor från tiden då den i punkt 13 angivna bolagsordningsändringen vederbörligen registrerats utses det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB. Under förutsättning att valet utfaller enligt nomineringskommitténs förslag har Ernst & Young AB anmält att till huvudansvarig revisor kommer att utses auktoriserade revisorn Björn Grundvall med auktoriserade revisorn Staffan Landén som biträdande ansvarig revisor. Punkt 16 Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets återköpta egna aktier. Med stöd av tidigare bemyndiganden innehar bolaget för närvarande totalt 4 945 500 egna aktier, varav 3 945 500 aktier har återköpts via ett avtal med en bank, ett så kallat syntetiskt arrangemang. Syftet med nu begärda bemyndigandet är att helt avveckla bolagets innehav av egna aktier. Överlåtelse av dessa aktier föreslås få ske på OM Stockholmsbörsen i enlighet med lag och god sed på aktiemarknaden. Ersättningen skall vara marknadsmässig vid tidpunkten för varje överlåtelse. Punkt 17 Se under rubriken "Årsredovisning och övriga handlingar" nedan. ________________ För giltiga beslut avseende punkterna 13 och 16 enligt ovanstående förslag krävs att besluten biträtts av aktieägare med 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. Årsredovisning och övriga handlingar Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2003 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 13 och 16 hålls tillgängliga för aktieägarna på Bure Equity AB:s kontor på Mässans Gata 8 i Göteborg från och med torsdagen den 15 april 2004 samt översändes per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Detsamma gäller för Aktiespararnas förslag enligt punkt 17 och styrelsens redovisning avseende Bures nomineringskommitté, kompensationskommitté och revisionsgrupp. Göteborg i mars 2004 STYRELSEN ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se