Kvartalsrapport Jan-Sept

Rapport för de tre första kvartalen 2001 ÖKAD INVESTERINGSTAKT * Substansvärdet uppgick till 37,50 SEK per aktie (beräknat substansvärde 38,50 SEK per aktie den 24 oktober 2001). * Moderbolagets resultat efter skatt var 48 MSEK under kvartalet och 175 MSEK för de tre första kvartalen. * Investeringarna var 139 MSEK under kvartalet och 534 MSEK för de tre första kvartalen. * Avtal har träffats om förvärv av Svenska PA System, Retea och Xdin. * Hävdad utveckling för navbolagen i en försvagad marknad. * Fortsatt stark finansiell ställning ger utrymme för ytterligare investeringar. * Ny utdelningspolitik - kontantutdelningen minst 5 procent av utgående eget kapital Efter rapportperiodens utgång: Förvärv av cirka 51 procent av Danmarks största teknikkonsultföretag, Carl Bro. Positivt förhandsbesked i skattefrågan angående investmentbolagsstatus. RSV överklagar till Regeringsrätten. Moderbolaget Resultat Moderbolagets resultat efter skatt uppgick tredje kvartalet till 48 MSEK (609). Resultatet påverkades positivt med 37 MSEK, till följd av upplösning av reserverad skatt, då processen avseende taxeringen 1994 nu är avgjord. För de tre första kvartalen var resultatet efter skatt 175 MSEK (2 309). Förvaltningskostnaderna uppgick under tredje kvartalet till 29 MSEK (50) och för de tre första kvartalen till 114 MSEK (122). Räntenettot uppgick under tredje kvartalet till 18 MSEK (-8) och till 53 MSEK (-24) under de tre första kvartalen. Finansiell ställning Moderbolagets balansomslutning uppgick vid utgången av tredje kvartalet till 4 297 MSEK (5 673) och vid årsskiftet till 4 690 MSEK. Balans omslutningen ökade under tredje kvartalet med 453 MSEK, främst beroende av ökad upplåning mot deposit i avvaktan på inkommande investerings åtaganden. Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 3 453 MSEK. Under tredje kvartalet har 2 miljoner egna aktier syntetiskt återköpts, varvid det egna kapitalet har minskat med 61 MSEK. Soliditeten uppgick till 80 procent, en minskning med 11 procentenheter sedan utgången av halvåret. Den positiva nettolåneskulden uppgick vid periodens utgång till 509 MSEK, vilket innebar en minskning med 313 MSEK under kvartalet. Vid årsskiftet uppgick den positiva nettolåneskulden till 1 149 MSEK. Aktieportföljen, som förvaltas av Bure Kapital uppgick till 442 MSEK. Avkastningen var -20 procent under kvartalet, vilket kan jämföras med index som var -17 procent. Avyttringar och exitresultat Bure har under tredje kvartalet gjort ett antal avyttringar av mindre restposter från tidigare innehav. Dessa avyttringar har sammantaget medfört exitvinster på 21 MSEK, varav utnyttjande av optioner i Capio utgjort merparten. Totalt har, under de tre första kvartalen, genomförts avyttringar på 780 MSEK med ett sammanlagt exitresultat på 591 MSEK. Vidare har Bures samtliga aktier i Observer utdelats till Bures aktieägare. Investeringar InfoMedia I juli förvärvade Bure kommunikationsbyrån Journalistgruppen och filmproduktionsföretaget Propello. Journalistgruppen är en av Sveriges ledande kommunikationsbyråer med cirka 130 anställda och en omsättning på drygt 100 MSEK. Propello producerar film för intern och extern företagskommunikation. Företaget har ett 20-tal anställda och omsätter ca 45 MSEK. Propello kommer att ingå i det av Bure helägda Stark Filmproduktion. Genom förvärven av Journalistgruppen och Propello kompletterar Bure sin företagsgrupp inom Affärskommunikation, där sedan tidigare Appelberg och Stark ingår. IT Solutions I slutet av augusti träffade Bure avtal om att förvärva samtliga aktier i Svenska PA System och Retea från TurnIT. Bures beräknade investering uppgår till 214 MSEK samt övertagande av lån på 150 MSEK. Affären är villkorad av Konkurrensverkets godkännande, vilket förväntas erhållas under oktober månad. Svenska PA-koncernen erbjuder totallösningar inom löne- och personaladministration och har drygt 125 anställda med verksamhet i Sverige och Norge. Omsättningen uppgår till cirka 200 MSEK på årsbasis. Svenska PA-koncernen kommer att utgöra nav för fortsatta satsningar från Bures sida inom Human Resource-området. Retea är ett konsultbolag inom datakommunikation och teleteknik med en årsomsättning på drygt 40 MSEK. I september slöt Bure avtal om att förvärva 35 procent av aktierna i Xdin. Bolaget arbetar med produkt- och processutveckling för framför allt fordonsindustri och har expanderat kraftigt under de senaste åren. Xdin omsätter cirka 200 MSEK och har drygt 200 anställda i Sverige och USA. Fonder Genom riskkapitalfonden Nordic Capital deltar Bure i det konsortium som tillsammans med Pharmacia står bakom bildandet av bioteknikföretaget Biovitrum. Bures investering uppgick till 15 MSEK. Bure har vidare deltagit i Nordic Capitals tilläggsinvestering i läkemedelsföretaget Nycomed Pharma. Investeringen uppgick för Bures del till 50 MSEK. Totalt uppgick investeringarna för Bure under tredje kvartalet till 139 MSEK. De ovan nämnda förvärven av Xdin, Svenska PA System och Retea ingår ej i beloppet då Konkurrensverkets godkännande ännu inte erhållits. Totalt under de tre första kvartalen uppgick investeringarna till 534 MSEK. Substansvärde Bures substansvärde minskade under tredje kvartalet från 4 310 MSEK till 3 998 MSEK, räknat per aktie från 40,00 SEK till 37,50 SEK. Nedgången kan helt hänföras till värdenedgång för de noterade innehaven. Vid ingången av året uppgick substansvärdet till 69,00 SEK. Indirekt innehav inom Nordic Capital har uppvärderats med 182 MSEK enligt EVCAs principer. Detta baserat på transaktion inom Nycomed Pharma. Av minskningen på 31,50 SEK per aktie under de tre första kvartalen motsvaras 19,50 SEK av kontantutdelning och utdelning av Observer till aktieägarna. Resterande värdeminskning förklaras av kursnedgång på noterade innehav samt av de omvärderingar och nedskrivningar av onoterade innehav som genomfördes under andra kvartalet. Det beräknade substansvärdet per aktie den 24 oktober var 38,50 SEK. Bures aktiekurs Bures aktiekurs var per den 30 september 23,00 SEK, jämfört med 31,80 SEK vid halvårsskiftet. Avkastningen blev därmed under tredje kvartalet -28 procent jämfört med SAX-index, som minskade med 17 procent. Justerat för kontantutdelning och utdelning av Observer, värderat till utdelnings dagens kurs, har Bureaktien sjunkit med 17 procent sedan årsskiftet. Substansvärderabatten, d v s aktiekursen jämfört med det redovisade substansvärdet, ökade under kvartalet från 20 till 39 procent. Den 24 oktober uppgick rabatten till 31 procent, då kursen var 26,50 SEK. Skattefrågor Sedan föregående rapport har Bure vunnit framgångar i två väsentliga skatteärenden. Skattemyndigheten och Riksskatteverket har ifrågasatt Bures status som investmentbolag avseende räkenskapsåret 1993 (taxeringsåret 1994). Bure har tidigare vunnit i såväl Länsrätten som Kammarrätten. I september 2001 beslutade Regeringsrätten att inte meddela Riksskatteverket prövningstillstånd i detta ärende. Regeringsrättens beslut innebär att tvisten nu är slutligt avgjord och att Bure, i enlighet med Länsrättens och Kammarrättens domar, ska beskattas som investmentbolag vid 1994 års taxering. I årsredovisningen för år 2000 redovisades tvisten som en ansvarsförbindelse på 201 MSEK. Att Bure inte längre har något åtagande för taxeringen 1994 påverkar resultatet positivt med 37 MSEK. I december 2000 meddelade Skattemyndigheten att man omprövar Bures taxering för räkenskapsåret 1998 (taxeringsåret 1999). Skattemyndigheten ifrågasätter om Bure under 1998 uppfyllt kriterierna som investmentbolag. Skulle Skattemyndigheten få rätt, är Bures skatteskuld 735 MSEK, inklusive ränta. Beloppet redovisas som en ansvarsförbindelse. Bure, som anser att alla kriterier för att betraktas som investmentbolag är uppfyllda, överklagade Skattemyndighetens beslut samt begärde förhandsbesked för 2001. Den 3 oktober fastställde Skatterättsnämnden i ett förhandsbesked att Bure kan bedriva likviditetsförvaltning i moderbolaget, oavsett i vilken omfattning och hur ofta Bure omsätter sin värdepappersportfölj, utan att det påverkar Bures status som investmentföretag. Riksskatteverket har överklagat Skatterättsnämndens besked till Regeringsrätten. Väsentliga ägarförändringar Sedan föregående rapport har Stena Metall Finans förvärvat aktier i Bure motsvarande sammanlagt 11,9 procent av röster och kapital vid utgången av tredje kvartalet. Sjätte AP-fonden har under tredje kvartalet ökat sitt innehav i Bure från 14,9 till 16,7 procent av röster och kapital. Återköp av aktier Det av bolagsstämman 2001 beslutade mandatet att intill nästa bolagsstämma återköpa upp till 10 procent av bolagets utestående aktier har under tredje kvartalet utnyttjats med återköp av 2 miljoner aktier. Återköpet har skett genom ett s k syntetiskt arrangemang med svensk bank. Detta innebär att Bure uppdragit åt banken att förvärva aktierna. Bure betalar ränta för bankens finansiering, men erhåller å andra sidan den avkastning som är knuten till aktieinnehavet. Återköpet har redovisats som en skuld till banken och motposten har, i likhet med vanliga återköp, reducerat det fria egna kapitalet. Vid beräkning av nyckeltal har de återköpta aktierna reducerat antal utestående aktier. Sammanlagt har 3 miljoner aktier återköpts, motsvarande 3 procent av bolagets utestående aktier. Ny utdelningspolitik Bure arbetar konsekvent med att generera värde för aktieägarna och skapa förtroende för företaget på marknaden. Värden som skapas under Bures ägande synliggörs, realiseras och kommer aktieägarna till del genom en offensiv överföringspolitik och därmed god kursutveckling över tiden. Bures överföringspolitik till aktieägarna är dynamisk och bygger på att kontantutdelning, utdelning av tillgångar samt köp av egna utestående aktier utnyttjas i kombinationer för att ge bästa aktieägarvärde. Sammantaget skall överföring av värde till aktieägarna över tiden vara mycket konkurrenskraftig, varvid den årliga kontantutdelningen minst skall uppgå till 5 procent av utgående eget kapital. Göteborg den 25 oktober 2001 Peter Sandberg VD och koncernchef ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00870/bit0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00870/bit0001.pdf Hela Rapporten

bit0001.doc

bit0001.pdf