Nomineringskommitténs förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma 2005

Nomineringskommittén i Bure Equity AB föreslår, såsom komplettering till vad som angivits i kallelse till ordinarie bolagsstämma, att antalet styrelseledamöter intill nästa ordinarie bolagsstämma skall uppgå till fem. Vidare föreslås omval av styrelseordföranden Patrik Tigerschiöld samt ledamöterna Björn Björnsson, Håkan Larsson och Helena Levander. Föreslagen till ny ledamot är Kjell Duveblad. Kjell Duveblad är född 1954 och driver idag konsultverksamhet i egen regi. Kjell Duveblad har under åren 1993 till 2002 innehaft ledande befattningar inom Oracle Sverige respektive Norden & Baltikum. Före Oracle var Kjell Duveblad under en längre tid anställd inom IBM-koncernen på ett antal ledande befattningar. Övriga styrelseuppdrag är Anoto Group AB, North West Capital Ltd, Telelogic AB och Teleopti AB. Lennart Svantesson och Ulf Berg har avböjt omval. I nomineringskommittén har ingått Bert Ekström, Harald Lundén Kapitalförvaltning, Torsten Johansson, Handelsbanken Kapitalförvaltning, och Patrik Tigerschiöld, Skanditek Nomineringskommitténs förslag stöds av aktie¬ägare representerande cirka 14 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Göteborg den 6 april 2005 Bure Equity AB (publ) För information kontakta: Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande 08-614 00 22 Johanna Pettersson, IR/informationsansvarig 0708-35 76 51

wkr0007.pdf