Nyteckning av aktier i Bure

Bures teckningsoptioner av serie 2003/2007 löpte ut den 15 juni 2007. Från senaste kvartalsrapporten den 31 mars till den 15 juni 2007 ökade antalet aktier i Bure till följd av nyteckning med 464.156.372 aktier. Bure tillfördes härvidlag drygt 348 MSEK i nyemissionslikvid.

Efter nyteckningarna uppgår antalet aktier i Bure till 1.120.569.670 st. Av det totala antalet aktier innehar Bure 56.332.000 aktier i egen räkning. Inga ytterligare teckningsoptionsprogram föreligger för närvarande i bolaget.

Göteborg den 25 juni 2007

Bure Equity AB (publ)
wkr0001.pdf