Nytt rapportdatum Bure Equity bokslutskommuniké

Bure flyttar fram rapportdatumet för sin bokslutskommuniké till den 22 februari 2013. Tidigare datum var den 21 februari.

Rapporten kommer att släppas kl. 08.30. Bures telefonkonferens kommer hållas kl 10:00. Se Bures hemsida för mer information.

   
Bure Equity AB (publ)

   
För mer information kontakta:

Andreas Berglin, ekonomichef
Tel. 08– 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 februari 2013 kl 08.30.

  
Bure är ett börsnoterat investeringsbolag med ägarintressen i nordiska bolag. Portföljen består i dagsläget av åtta portföljbolag, varav fyra är noterade.

PDF