Övervakningspanelens uttalande efter granskning av bokslutskommunikéer för år 2002

Övervakningspanelens uttalande efter granskning av bokslutskommunikéer för år 2002 Föreningen för utvecklande av god redovisningssed har till syfte att främja utvecklingen av god redovisningssed genom att verka för en enhetlig redovisning, utformad med utgångspunkt i ett aktiemarknadsperspektiv. I april 2003 bildade föreningen en panel med uppgift att övervaka att börsbolagens finansiella rapporter upprättas utifrån god redovisningssed för marknadsnoterade aktiebolag och i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer. Ärenden som bedömts av Panelen offentliggörs på Redovisningsrådets hemsida. Panelens beslut överlämnas även till den börs eller auktoriserade marknadsplats där bolaget har aktier inregistrerade eller noterade. I juni 2003 tog Panelen beslut om att närmare granska förhållandena kring Bures reviderade bokslutskommuniké den 7 april 2003. Bure erhåller ingen kritik för att i den reviderade bokslutskommunikén den 7 april ha gjort ytterligare nedskrivningar i årsbokslutet för 2002 med 0,8 miljarder SEK. Bure får kritik för att i bokslutskommunikén den 28 februari 2003, efter börsstoppet, inte tydligt nog ha redogjort för den grad av osäkerhet som förelåg beträffande värderingen av Bures tillgångar. Bure anser sig ha lämnat relevant information i den rådande situationen. - "Vi konstaterar med tillfredsställelse att Övervakningspanelen inte funnit anledning att rikta någon kritik mot Bure i huvudfrågan i utredningen dvs den ytterligare nedskrivning som gjordes i den reviderade bokslutskommunikén i april 2003. Vi har tagit del av kritiken mot informationsgivningen i kommunikén i februari 2003. Bure anser dock att marknaden fick vid tidpunkten relevant och tillgänglig information.", säger Bures Verkställande Direktör Lennart Svantesson. Övervakningspanelens uttalande kring Bures bokslutskommunikéer finns att läsa under www.redovisningsradet.se. Göteborg den 1 oktober 2003 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Anders Mörck, Koncerncontroller 031-708 64 41, 0706-46 52 11 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/01/20031001BIT00360/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/01/20031001BIT00360/wkr0002.pdf

wkr0001.doc

wkr0002.pdf