Patrik Tigerschiöld föreslås till ny styrelseordförande – Vice VD Henrik Blomquist blir tf VD.

Valberedningen i Bure Equity föreslår att bolagets nuvarande VD Patrik Tigerschiöld utses till ny styrelseordförande. Samtidigt föreslås Bures vice VD Henrik Blomquist bli tillförordnad VD.

Nuvarande styrelseordförande sedan 2010, ledamot sedan 2002, Björn Björnsson har avböjt omval.

– Valberedningen gör bedömningen att denna lösning på bästa möjliga sätt verkar för bolagets verksamhet och kontinuitet. Patrik är styrelseordförande i Bures portföljbolag Micronic Mydata, PartnerTech och Vitrolife, säger Lars Olofsson, ordförande i Bures valberedning.

Patrik Tigerschiöld har varit VD i Bure sedan 2010 och var dessförinnan styrelseordförande under perioden 2004-2009. Patrik var VD i Skanditek perioden 1999-2010.

Under förutsättning att årsstämman den 22 april följer valberedningens förslag är det styrelsens avsikt att utnämna bolagets vice VD Henrik Blomquist till tf VD. Han har arbetat på Bure sedan 2010 och var dessförinnan verksam som investeringsansvarig i Skanditek sedan 1999. Henrik är 42 år och har en ekonomie magister utbildning från Stockholms Universitet.

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.bure.se.

Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta:  
Patrik Tigerschiöld, VD, Tel. 08– 614 00 20            

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2013 kl 10.00

Bure är ett börsnoterat investeringsbolag med ägarintressen i nordiska bolag. Portföljen består i dagsläget av sju portföljbolag, varav fyra är noterade.

PDF