Personaloptionsprogram till medarbetare i Bure Equity

Personaloptionsprogram till medarbetare i Bure Equity Bure Equity AB:s ("Bure") styrelse har i dag beslutat att införa ett personaloptionsprogram för bolagets medarbetare. Programmet omfattar sammanlagt 750 000 optioner, motsvarande cirka 0,7 % av bolagets utestående aktier. Verkställande direktören har tilldelats 80 000 optioner, övriga ledande befattningshavare har tilldelats 50 000 optioner per person, nyckelbefattningshavare har tilldelats 10 000-30 000 optioner per person och övriga medarbetare har tilldelats 1 500 - 2 000 optioner per person. Löptiden för optionerna uppgår till 5 år med möjlighet att utnyttja optioner efter utgången av en inledande 3 års inlåsningsperiod, förutsatt, i princip, att anställningsförhållandet då alltjämt består. Lösenpriset för optionerna har fastställts till 36 SEK, motsvarande 110 % av Bureaktiens volymvägda genomsnittskurs på Stockholmsbörsen under en period av 15 handelsdagar före tilldelningen. För säkerställande av leverans av aktier och för täckande av uppkommande sociala avgifter i anledning av programmet har bolaget träffat avtal med en svensk bank om ett s k aktiederivatarrangemang, varigenom undviks att någon utspädningseffekt i anledning av programmet uppkommer för bolagets aktieägare. Säkringsarrangemanget beräknas inte medföra någon nettokostnad för Bure. Göteborg den 28 juni 2001 Bure Equity AB (publ) För ytterligare information kontakta: Benny Averpil, Finansdirektör 031-335 76 47 0708-63 54 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/28/20010628BIT00520/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/28/20010628BIT00520/bit0001.pdf

bit0001.doc

bit0001.pdf