Rapport första kvartalet

Rapport första kvartalet 2002 * Bure i bygg- och utvecklingsfas * Substansvärdet var 38,50 SEK vid kvartalets utgång - i stort sett oförändrat sedan årsskiftet. Substansrabatten har minskat från 22 till 16 procent. * Förvärvet av 16 procent av aktierna i Teleca genomfört. * Investering i Systeam ökade ägarandelen till 48 procent. * Fortsatt fokus på effektiviseringar i navbolagen. * Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till -34 MSEK. Efter rapportperiodens utgång: Substansvärdet per den 22 april 2002 beräknades till 36,50 SEK per aktie. TELEFONKONFERENS 23 APRIL Idag den 23 april kl 13:00 genomförs en telefonkonferens på svenska med VD Peter Sandberg och finansdirektör Benny Averpil. Inbjudna att deltaga är journalister och professionella aktörer på kapitalmarknaden. Koppla upp Dig genom att ringa +44 (0) 20 8781 0598 och ange "Bure". Inledning I början av 2001 avslutade Bure en period av företagsbyggande och värdeskapande genom ett stort antal avyttringar. Bures aktiviteter har konjunkturmässigt legat rätt i tiden. Avyttringar genomfördes under början av 2001, medan investeringarna genomfördes sedan konjunkturen försvagats och investeringsklimatet förbättrats. Under hösten tillfördes investeringsportföljen ett betydande antal bolag, varav fyra navbolag, d v s bolag som genom fortsatta förvärv ska utvecklas till marknadsledare inom sina respektive branscher. Portföljbolagens utveckling under första kvartalet 2002 har påverkats av den fortsatt svaga konjunkturen. Omsättning och resultat är överlag lägre än under motsvarande period föregående år. Det bör noteras att första kvartalet 2001 var förhållandevis starkt, och föregick den globala nedgången på bland annat telekommarknaden. Inledningen av 2002 har dominerats av arbete med att planera för framtida värdebyggande i de nyförvärvade innehaven. Fokus har också legat på affärsutveckling och effektivisering av samtliga portföljbolag inför en kommande konjunkturförstärkning. Moderbolaget Resultat och finansiell ställning Resultatet efter skatt uppgick till -34 MSEK (438). Exitvinsterna uppgick till 8 MSEK, främst genom lösen av utställda optioner i Gunnebo. Nedskrivning av Erda har skett med 10 MSEK. Den stora skillnaden i resultatet jämfört med första kvartalet 2001 förklaras av att Bure då genomförde försäljning av Dimension och Observer och nu gått in i en värdebyggande fas. Förvaltningskostnaderna uppgick till 31 MSEK (29), varav personalkostnaderna utgjorde 15 MSEK (12). Nettolåneskulden var vid utgången av kvartalet 302 MSEK och skuldsättningsgraden 0,4, jämfört med 91 MSEK respektive 0,4 vid utgången av år 2001. Soliditeten var oförändrad sedan utgången av 2001, dvs 72 procent. Avyttringar och exitvinster Inga väsentliga avyttringar har skett under kvartalet. Lösen av utställda optioner till ledningen i Gunnebo medförde 6 MSEK i exitresultat. Slutavräkning avseende försäljningen av Essex, genom Nordic Capital, medförde 2 MSEK i exitresultat. Investeringar Moderbolaget har under kvartalet genomfört investeringar och tilläggsinvesteringar om sammanlagt 162 MSEK. I slutet av januari förvärvade Bure 16 procent av kapitalet och 16,8 procent av rösterna i det sammanslagna Teleca/AU-System, efter det att Telecas offentliga erbjudande till aktieägarna i AU-System accepterats och genomförts. Köpeskillingen för aktierna är beroende av kursutvecklingen i Teleca under 24 månader. Köpeskillingen kan som lägst uppgå till 375 MSEK och som högst till 585 MSEK. Investeringen i moderbolaget blir dock lägre, då förvärvet lånefinansieras via ett dotterföretag, och uppgår för närvarande till 75 MSEK. Genom förvärvet deltar Bure i byggandet av ett av Europas ledande företag inom avancerade tjänster för produktutveckling av mjukvara. Den nybildade koncernen har en mycket stark position på en internationell marknad som står inför tillväxt och konsolidering. Bure har i mars utnyttjat sin option att förvärva ytterligare 18 procent av aktierna i Systeam. Bures innehav uppgår därmed till 48 procent av röster och kapital. Bure har vidare träffat optionsavtal med rätt att förvärva ytterligare 3 procent av aktierna i Systeam. Systeam är etablerat i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Bures tilläggsinvestering syftar till att säkra en fortsatt aktiv förvärvs- och tillväxtstrategi i bolaget. Avsikten är att bygga ett ledande konsultbolag inom administrativa IT-tjänster i Norden. Substansvärde Substansvärdet uppgick vid kvartalets utgång till 38,50 SEK, eller 4 062 MSEK, i stort sett oförändrat sedan utgången av 2001. Förändringen av substansvärdet hänförs till Bures noterade innehav. Innehavet i Scribona ökade i värde med 144 MSEK under kvartalet. Marknadsvärdet på innehavet i Dimension reducerades samtidigt till följd av den allmänna börsnedgången med 29 MSEK. Marknadsvärdet på börsportföljen, som ägs via ett dotterbolag, var per den 31 mars 560 MSEK, att jämföras med per årsskiftet 592 MSEK. Redovisat substansvärde 38,00 vid utgången av 2001 (SEK/aktie): Värdeförändring noterade aktier 0,75 Värdeförändring onoterade aktier 0 Förvaltningskostnader -0,25 Redovisat substansvärde vid utgången av första kvartalet 38,50 Substansvärdet per den 22 april 2002 beräknades till 36,50 SEK per aktie. Bures aktiekurs Börskursen var 32,50 SEK vid utgången av kvartalet och börsvärdet 3 438 MSEK jämfört med 29,70 SEK respektive 3 142 MSEK vid utgången av år 2001. Börskursens utveckling blev därmed 9,4 procent under kvartalet jämfört med -2,94 procent för SAX-index. Investmentbolagsrabatten minskade under kvartalet och uppgick till 16 procent jämfört med 22 procent vid utgången av 2001. Bures aktiekurs var per den 22 april 29,20 SEK vilket motsvarar en rabatt på 20 procent. Skatteärenden Skattemyndigheten har för räkenskapsåren 1998 och 1999 meddelat att den omprövar Bures taxering. Skattemyndigheten ifrågasätter om Bure under 1998 och 1999 uteslutande eller så gott som uteslutande förvaltat värdepapper, vilket är ett av kriterierna som investmentbolag ska uppfylla. Bure anser att alla kriterier för att betraktas som investmentföretag är uppfyllda, och får stöd för detta från ledande skatteexperter. I oktober 2001 fick Bure ytterligare stöd i sin uppfattning genom att Skatterätts nämnden lämnade ett positivt förhandsbesked i samma frågeställning avseende räkenskapsåret 2001. RSV har överklagat beslutet till Regeringsrätten. Skulle Skattemyndigheten få rätt är Bures skatteskuld vid ingången av 2002 till följd av besluten 888 MSEK inklusive ränta. Beloppet redovisas som en ansvarsförbindelse. Bolagsstämma Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om en kontantutdelning på 1,75 SEK per aktie, vilket motsvarar 5,5 procent av utgående eget kapital. Vidare föreslås att stämman bemyndigar styrelsen att intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma på börsen återköpa upp till 10 procent av egna utestående aktier. Göteborg den 23 april 2002 Peter Sandberg VD och koncernchef ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/22002/04/23/20020423BIT00410/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/22002/04/23/20020423BIT00410/wkr0002.pdf Hela rapporten

wkr0001.doc

wkr0002.pdf